سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاظم فخاریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله کاربرد یک مدل عددی غیرخطی تفاضل محدود در تحلیل پایداری داخلی کوله های خاک مسلح با استفاده از ژئوگریدها را معرفی می نماید. برای انجام تحلیل از نرم افزار CA2 استفاده شده است . ابتدا به منظور بررسی صحت عملکرد مدل، تحلیله ائی مقدماتی بعمل آمده است . بعمل آمده است. این تحلیلها شامل تحلیل شیروانی خاکی، تحلیل یک ترانشه، دیوار خاک مشلح و در نهایت یک کوله خاک مسلح م ی باشد . مقایسه برای شیروانی و ترانشه با روابط تئوریک موجود، و برای دیوار خاک دیوار خاک مسلح با دو مورد (Case) پروژه های ابزار بندی شده که گزارش آنها در مقالات موجود است صورت پذیرفته است . از توانائیهای موجود در برنامه به نحو مطلوبی برای مدل کرن اجزا مختلف مسئله شامل رفتار توده خاک؛ المانهای مسلح کننده سیستم نما و پی عرشه پل، صفحات درز، اعمال شرایط مرزی مورد نیاز و بارگذاریهای لازم استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل با نتایج ابزارها و همچنین تحلیلهای دیگر عددی مانند اجزا محدود همخوانی مناسبی را نشان می دهند.