سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد تاج الدین – کارشناسی ارشد روانشناسی – رئیس اداره مطالعات و طراحی و اجرای ارزشیابی فر
علی تدین – کارشناسی مهندسی صنایع – کارشناس اداره مطالعات سیستمها و فرآیند های ار
مرجان معالی تفتی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – کارشناس اداره مطالعات و طراحی و اجرا

چکیده:

امروزه نقش انسانها در سازمان ها از نیروی انسانی به منابع انسانی که مهمترین دارایی سازمان بوده و از آن بعنوان مزیت رقابتی سازمان نیز یاد شده است، تغییر یافته است . در این راستا نقش مدیریت منابع انسانی نیز از تامین نیرو به شریک استراتژیک سازمان تبدیل شده است . مدیریت منابع انسانی جهت انجام این وظیفه خطیر نیازمند است تا شایستگی هایی را پرورش و توسعه دهد .
در بسیاری از مدلها دانش فنی و تخصصی را بخشی از مدل شایستگی ها دانسته اند، گروه پژوهشگر در این تحقیق معتقد اس ت که دانش فنی و تخصصی به عنوان پایه و اساس که گس تره و کف را پوشش می دهد و شایستگی ها به عنوان بخشی که فضای این محیط را در بر می گیرد، می باشد . بنابراین، مدل ارائه شده تحت عنوان مدل کسب و کار در منابع انسانی نامگذاری شده است که بخشی از آن شامل دانش فنی و تخصصی و شایستگی های آن در ۵ حوزه اصلی نگرش به تغییر، تفکر استراتژیک، رهبری، مدیریت تغییر و هوش هیجانی تعریف شده است .