سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلیل ابریشمی – دکترای هیدرولیک دانشگاه گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمدرضا علوی مقدم – دانشجوی دکترای هیدرولیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
روح الامین بهرامی جوینی – کارشناس ارشد منابع اب عضو هیئت علمی مجتمع سازندگی و آموزش خراسان

چکیده:

نظر به اهمیت آب در روند توسعه اقتصادی – اجتماعی ، و همچنین محدودیت منابع آبی موجود در مناطق خشک و کویری مانند نواحی جنوب خراسان ، در سالهای اخیر توجه به سمت منابع آبهای شور و لب شور در اینگونه مناطق افزایش یافته است . با تحقیقات و بررس یهای به عمل آمده مشخص شده است که در قسمت غرب کویر طبس سفره آب شور زیرزمینی وجود دارد که م یتوان با تمهیداتی از این آب بخصوص در کشاورزی استفاده نمود [ ١] اما لازم است تا در عین حال با جلوگیری از خروج ب یهدف آبهای سطحی از منطقه، در حفظ و تقویت کمی سفره تلاش کرد و در صورت امکان با تغذیه مصنوعی آبهای شیرین از میزان شوری کاست. لذا با توجه به کمیت و کیفیت نسبتًا مناسب روانابهای سطحی که سالیانه از منطقه خارج و وارد به شرح ، « طرح مدیریتی » کویر میشود و همچنین بالابودن پتانسیل تبخیر و سطح آب زیرزمینی در قسمتهای شرقی سفره ، دو زیر ، مطرح و بررسی تأثیرات آنها بصورت مستقل و مشترک مورد نظر قرار گرفت:١- تغذیه مصنوعی روانابهای سطحی.٢- اجرای زهکش در حاشیه شرقی، با هدف پایین انداختن سطح آب و نتیجتًا محدود کردن میزان تبخیر و کد PMWIN برای این منظور در تحقیق حاضر مدل کمی آبهای زیرزمینی منطقه بکمک سیستم شبیه سازی پیشرفته برای تخمین پارامتر هدایت هیدرولیکی آکیفر PEST برای شبی هسازی جریان و برنامه تخمین اتوماتیک پارامتر MODFLOW، برپاسازی و کالیبره گردید و بوسیله آن تأثیرات فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت.