سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد راه دار – کارشناس ارشد مهندسی دانشکده صنایع و تحلیل سیستمها
قاسم مصلحی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و تحلیل سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی ارکان – کارشناس ارشد مهندسی

چکیده:

کنترل تولید و موجودیها یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی تولید می باشد. بحث بازرسی در کنترل موجودی به شش حالت مختلف می تواند درنظر گرفته شود. دو حالت کلی وجود دارد: اقلام معیوب، جایگزین نشده و از سیستم موجودی حذف می شوند و یا دوباره کاری شده و به سیستم اضافه می شوند. در هر یک از دوحالت، سه سیاست بدون بازرسی، بازرسی %۱۰۰ و بازرسی نمونه گیری وجود دارد. در این مقاله ارزش زمانی پول در مدل موجودی و بازرسی گنجانده شده است. پس از وارد نمودن ارزش زمانی پول، الگوریتمی برای تعیین نوع سیاست بازرسی و مقدار سفارش اقتصادی ارائه شده است. تجزیه و تحلیل مثال های عددی نشان می دهد که در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در تعیین مقدار سفارش اقتصادی و نوع سیاست بازرسی موجب کاهش هزینه های سیستم می شود و با توجه به نتایج، خطای ناشی از عدم توجه به ارزش زمانی پول در این مساله، نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن ارزش زمانی پول در تعیین مقدار سفارش اقتصادی می باشد