سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی اصفهانی کن – کارشناس ارشد عمران مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

مدل هیدرولیکی یک بعدی ساده ای که جهت بررسی نحوه شکل گیری مخروط افکنه ها توسعه یافته، در این مقاله معرفی گردیده است. به کمک معادله پیوستگی رسوب و در نظر گرفتن شرایط مرزی، توزیع رسوب در طول مخروط افکنه بدست می آید. برای بدست آوردن مقادیر سرعت، عمق جریان و شیب مخروط بایستی از روابط کمکی استفاده گردد. از آنجا که جریان در مخروط بر روی بستر متحرک می باشد، جهت کاهش مجهولات در محاسبات سعی گردیده است از آن دسته از روابط استفاده گردد که نیاز به محاسبه مستقیم ضریب زبری نباشد. بدین ترتیب معادله های انتقال بار بستر شوکلیچ (۱۹۳۴)، مییر-پیتر(۱۹۳۴)، مییر-پیتر و مولر(۱۹۴۸) انتخاب، و از معادله پیوستگی جریان به عنوان رابطه کمکی استفاده گردید. بدین ترتیب با استفاده از این مدل برای هر روش مقدار شیب مخروط و در نهایت ارتفاع هر نقطه از مخروط نسبت به سطح مبنا را می توان بدست آورد. و یا برعکس با دانستن ارتفاع نقاط در یک مخروط، مقدار متوسط سطح سیلابی در مخروز را محاسبه کرد.