سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حمیده کاوسی کلاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
میرمسعود خیرخواه زرکش – استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران
سیدعلی المدرسی – استادیار دانشگاه آزاد یزد

چکیده:
در میان فرایندهای مخلتف تخریب زمین، فرسایش خاک بزرگترین تهدید برای حفاظت از خاک و آب است. بنابراین بررسی و هنه بندی فرسایش با استفاده از روش ها و تکنیک های دقیق تر برای مطالعه و ارزشیابی فرایند تخریب و فرسایش با هدف حفاظت منابع آب و خاک ضروری می نماید. در این تحقیق بر آن شدیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و قابلیت های GIS و تلفیق این دو فناوری در مدل ICONA به پهنه بندی خطر فرسایش آبی در حوزه آبخیز باباولی سیاهکل در سال 2013 بپردازیم. بر این اساس پس از تهیه نقشه شیب و لایه سطوح سنگی و همپوشانی آنها در GIS لایه قابلیت فرسایش پذیری بدست آمد. سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقشه کاربری اراضی سال 2013 و نقشه پوشش گیاهی با استفاده از شاخص SAVI بدست آمد و تلفیق شد و لایه حفاظت خاک بدست آمد. در نهایت نقشه پهنه بندی خطر فرسایش در سال 2013 با 4 کلاس خطر فرسایش خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد حاصل گردید. صحت سنجی نتایج با استفاده از بازدید میدانی و برداشت نقاط کنترل زمین گویای صحت کلی برابر 0/85 و ضریب کاپای برابر 0/83 برآورد گردید که قابل قبول بود.