سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالرسول قرائتی – دانشگاه پیام نور، شیراز
نعمت اله ریاضی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز و رصد خانه ابوریحان بیرونی ، شیراز
فرزانه محبی – دانشگاه پیام نور، شیراز

چکیده:

ما یک آنالیزاختلال خطی رابرای بررسی رابطه بین نوسانات سالیتونی وانتگرال پذیری معادلات دیفرانسیل جزیی غیر خطی دردوبعدفضا – زمان بکاربرده ایم . برای این منظورپاسخ جایگزیده معادله دیفرانسیل غیرخطی رادرنظر گرفته واختلالات کم دامنه ای راحول آن مطالعه نموده ایم،معادله خطی شده حاصل یک معادله ویژه مقداری است . بادر نظر گرفتن چندمعادله غیرخطی که پاسخهای شناخته شده ای به شکل سالیتون یاموج منفرددارند،دریافته ایم که درسیستمهای انتگرال پذیر، معادله ویژه مقداری تنهایک حالت مقیدبافرکانس صفروجوددارد،درحالیکه درسیستمهای غیرانتگرل پذیر،حالتهای مقیددیگری نیزوجوددارد . بااستفاده از یک برنامه کامپیوتری تحول زمانی نوسانات بررسی گردیده وبرای مطالعه رفتارمدها از تبدیل فوریه پاسخهای مربوطه استفاده شده است