سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
حسین خسروآبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبات انرژی کل سیستم به روش ابتدا به ساکن و پتانسیل کامل، برای سیستم های هم ساختار ابررسانای دمای بالای GdBCO و عایق PrBCO در تقریببه مقدار LDA نسبت به تقریب GGA انجام گرفته است . از نتایج بدست آمده معلوم گشته است که حجم تعادلی محاسباتی در تقریب GGA شیب تعمیم یافته و در سلول واحد تعادلی محاسباتی، محاسبه گشته اند که نتایج در مقایسه با مقادیر تجربی GGA تجربی نزدیک تر است . ویژه مقادیر مدهای رامان فعال در تقریب به روش استاندارد PrBCO و GdBCO بر روی ویژه مدها نیز مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین نمونه های Pr حدود ده درصد کمتر می باشند . اثر آلایش حالت جامد تهیه شده و مورد طیف سنجی رامان قرار گرفته اند .