مقاله مديريت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: مديريت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسي بدن
مقاله مديريت بدن
مقاله بدن اجتماعي
مقاله مصرف
مقاله دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اينانلو مينا
جناب آقای / سرکار خانم: فكري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت يافتن بدن و متعاقب آن بازتابي شدن هويت بدني افراد از پيامدهاي اساسي جامعه مصرفي است که در آن افراد با تغيير ويژگي هاي ظاهري بدن خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعي يعني بدني که از نظر وضعيت ظاهري، آرايشي و پوششي مقبول نظام اجتماعي است، مي نمايند. در اين تحقيق عوامل اجتماعي موثر در اين پديده بررسي شده است و با استفاده از روش پيمايشي از مجموع ۶۰۰۰ دانشجوي دختر دانشگاه مازندران بر مبناي فرمول کوکران ۴۰۰ نمونه به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده است. ديدگاه هاي نظري فمينيسم سوسيال، نظريه فوکو، گيدنز و گافمن راهنماي آزمون فرضيات تحقيق مي باشد، براي سنجش روايي و پايايي سوالات از ضريب آلفاي کرونباخ و اعتبار صوري استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد عوامل مستقيم موثر در مديريت بدن عبارت اند از: مصرف گرايي (۵۶/۰=-) فشار اجتماعي (۶۱/۰=-) و مصرف رسانه اي (۴۲/۰=-) اين سه عامل ۸۳ درصد تغييرات متغير وابسته را تعيين مي نمايند.