مقاله مديريت بهره برداري از مخزن با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره در سد مخزني بوستان- استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مديريت بهره برداري از مخزن با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره در سد مخزني بوستان- استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصيص بهينه منابع آب
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله AHP
مقاله مدل SARIMA و آبخيز سد بوستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالدين امير
جناب آقای / سرکار خانم: هليلي محمدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مساعدي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمبود منابع آب و نيز تغييرات کمي و کيفي آنها، تجديد نظر در خصوص ارايه برنامه ها و تصميم گيري هاي مربوط به تخصيص اين منابع را ضروري نموده است. در اين پژوهش نتايج مختلف تخصيص هاي متفاوت منابع آب سد بوستان استان گلستان با ارايه و تدوين گزينه ها و سناريوهاي مختلف مديريتي مورد بررسي قرار گرفته است. کنترل و تنظيم سطح آب در مخزن سد به طوري که بتوان آب کافي براي تامين نياز آبي، خصوصا در ماه هاي کم آب را ذخيره نمود و در عين حال حجم خالي لازم به منظور کنترل سيلاب ها را فراهم آورد و همچنين نيازهاي بوم شناسي پايين دست را تامين کرد که خود فرآيندهاي مديريتي را با چالش مواجهه کرده، از اهداف اين پژوهش بوده است.
بدين منظور با بررسي داده هاي دبي جريان ثبت شده، مشاهده گرديد که چهار ماه سيلابي در منطقه مورد مطالعه وجود دارد. اين چهار ماه شامل ارديبهشت، خرداد، مرداد و شهريور مي باشند. جهت كاهش معضلات تخصيص منابع آب بين کاربران با توجه به ديدگاه ها و اهداف مديريتي مختلف در بين بهره برداران منابع آب، ۱۶ سناريوي مديريتي خاص تدوين گرديد. در ادامه مقادير دبي ماهانه ايستگاه آب سنجي تمر در سال آبي ۸۸-۸۷ به کمک مدل سري زماني SARIMA پيش يابي گرديد. نحوه تخصيص و بهره برداري بهينه منابع آب سطحي با توجه به مقادير پيش يابي شده به صورت ماهانه در سناريوهاي تدوين شده مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس، پنج معيار جهت ارزيابي اثرات اجراي سناريوها تعيين گرديد. اين پنج معيار عبارتند از (۱) ميزان حجم خالي مخزن در ماه هاي سيلابي، (۲) ميزان آب ذخيره شده در پايان يک سال آبي، (۳) خطر احتمال طغيان در پاياب سد، (۴) ميزان دبي سيل خروجي از مخزن و (۵) خطر شکست سد در هنگام وقوع سيل.
به منظور موازنه نتايج حاصل از اجراي سناريوهاي تدوين شده، و نيز تعيين سناريو يا سناريوهاي برتر، فن تصميم گيري چند معياره بکار گرفته شد. بدين منظور، پس از محاسبه مقدار معيارها در کليه سناريوها، معيارهاي مذکور به کمک فرآيند AHP وزن دهي گرديدند. سپس، ۱۶ سناريوي تدوين شده با استفاده از روشTOPSIS ، جهت تعيين برترين سناريوها اولويت بندي گرديدند. با توجه به نتايج حاصله مشاهده گرديد كه سناريوهاي تدوين شده در ۹ اولويت قرار گرفتند و سناريوي هفت، اولويت اول را به خود اختصاص داده است. اين سناريو شامل انجام اقدامات کنترل سيل فقط در ماه هاي ارديبهشت و مرداد مي باشد و در ساير ماه ها هيچ گونه اقدام کنترل سيل صورت نمي گيرد. همچنين پژوهش حاضر مي تواند در آينده در قالب يک سيستم پشتيبان تصميم گيري براي نيل به مديريت بهره برداري بهينه از مخازن، توسعه پيدا کند.