مقاله مديريت بهينه مصرف آب در مزارع توليد پنبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۲۳ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: مديريت بهينه مصرف آب در مزارع توليد پنبه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باران فصل رشد
مقاله پنبه
مقاله بهينه سازي مصرف آب
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نودهي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در شرق استان مازندران و روي محصول پنبه صورت پذيرفت. مقادير بهينه آب مصرفي در شرايط محدوديت زمين و محدوديت آب براي منطقه مورد نظر، ارزيابي شد. با تاثير دادن مقدار بارندگي بر تابع توليد، روابط بهينه آب مصرفي در شرايط محدوديت زمين و محدوديت آب تعديل گرديدند. نتايج نشان داد روابط تعديل شده به ميزان بارندگي وابستگي دارند. نتايج حاصل از محاسبات انجام شده نشان داد با افزودن مقدار بارندگي فصل رشد در تابع توليد، تابع توليدي با ضرايب متفاوت با تابع توليد اوليه که بدون تاثير بارندگي در فصل رشد محاسبه مي شد بدست مي آيد. رابطه حاصله از مقادير Ww و R نشان داد با افزايش مقدار بارندگي در فصل رشد مقدار Ww به صورت غير خطي كاهش يافت. بدين ترتيب كه با اعمال ضريب بارندگي در فصل رشد در روابط مربوط به مقادير بهينه مصرف آب آبياري و تاثير آن محاسبات مي توان در استفاده از منابع آب موجود صرفه جويي بيشتري نمود. اين گونه صرفه جويي ها در ابعاد کلان خود مي تواند موجب افزايش سطح زير كشت در هر منطقه  شود. با تحليل فراواني براي دوره هاي برگشت مختلف مقادير بهينه آب مورد نياز نيز بدست آمد. بنابراين با استفاده از تحليل فراواني مي توان نتيجه گرفت مثلا، اگر احتمال وقوع باران در فصل رشد با احتمال %۸۰ موردنظر باشد پس بايستي مقدار Ww براي پنبه در منطقه ۱۸۰ ميلي متر باشد. لذا با اين احتمال وقوع و مقدار منابع آب موجود مي توان تخمين مناسبي از سطح زير كشت محصول مورد نظر را تعيين نمود.