مقاله مديريت تلفيقي بيماري هاي ويروسي گندم در استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: مديريت تلفيقي بيماري هاي ويروسي گندم در استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايميداکلوپريد
مقاله تاريخ کشت
مقاله تيمار بذر
مقاله بيماري هاي ويروسي
مقاله کنترل ويروس
مقاله ويروس هاي غلات
مقاله گندم
مقاله استان چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگردجونقاني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري فر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري هاي ويروسي به لحاظ اقتصادي مهم ترين بيماري هاي غلات در استان چهارمحال و بختياري هستند. خسارت اين عوامل بيماري زا در گندم در کشت هاي زودهنگام پاييزه تا %۱۰۰ نيز ديده شده است. وجود ويروس هاي کوتولگي زرد جو (Barley yellow dwarf virus) (سروتيپ هاي  MAV، PAV) ويروس کوتولگي زرد غلات (Cereal yellow dwarf virus) (سروتيپ RPV)، ويروس موزائيک رگه اي گندم WSMV)،(Wheat streak mosaic virus، ويروس موزائيک ايراني ذرت MIMV)، (Maize Iranian mosaic virus، ويروس موزائيک زرد نواري جوBYSMV)  (Barley yellow striate mosaic virus و ويروس کوتولگي گندم(Wheat dwarf virus WDV) ، در آزمون هاي DAS-ELISA وTAS-ELISA به ترتيب اهميت و پراکندگي، در مزارع گندم استان چهارمحال و بختياري به اثبات رسيد. در سال زراعي  1387-88حدود ۶۴ درصد نمونه ها به يک يا چند ويروس آلوده بودند. بيشترين آلودگي مخلوط مربوط به سرو تيپ هاي BYDV با WSMV يا MIMV بود. در مناطق معتدل MIMV و در مناطق سردسير WSMV و BYDV ويروس هاي غلب بودند. ميزان آلودگي به BYDVs، MIMV، BYSMV و WSMV به ترتيب ۲۷، ۲۵٫۵، ۲۱٫۵ و ۲۰٫۵ درصد بود. ميزان آلودگي در مزارع گندم آبي بيشتر از مزارع ديم بود. اثر تاريخ کشت و تيمار بذر گندم با حشره کش جذبي ايميداکلوپريد در کنترل بيماري هاي ويروسي گندم با ناقل طبيعي طي سال هاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ در شهرستان هاي شهرکرد، بروجن و لردگان بررسي شد. نتايج آزمايش بر اساس ميزان و شدت بيماري و مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در کرت هاي آزمايشي در زمان برداشت ارزيابي شد. ميزان بيماري در هر سه شهرستان در تاريخ کشت نيمه اول مهر ماه بالا بود و باعث کاهش عملکرد دانه شد. بيشترين عملکرد و اجزاي عملکرد مربوط به تاريخ کشت هاي نيمه اول آبان ماه بود. در کرت هاي تيمار بذر ميزان عملکرد دانه گندم افزايش يافت و اين افزايش در اولين تاريخ کشت محسوس تر بود. در شهرستان شهرکرد ميزان بيماري هاي ويروسي و درصد آلودگي کرت هاي آزمايشي بيشتر از ساير شهرستان ها بود، و تيمار بذر بسته به تاريخ کشت از ۴۳ تا %۲۳۶ افزايش عملکرد دانه گندم را به همراه داشت. بهترين تيمار آزمايشي شامل کشت در اواسط مهر، اوايل آبان و اواسط آبان به ترتيب براي شهرستان هاي بروجن، شهرکرد و لردگان به علاوه تيمار بذر بود. طي چهار سال واکنش ۴۱۴ ژنوتيپ و رقم گندم در شرايط آلودگي طبيعي در ايستگاه تحقيقاتي شهرکرد مورد بررسي قرار گرفت، بيشتر ژنوتيپ ها حساس بودند و در آنها علايم شديد بيماري و مرگ زمستانه (Winter killing) ديده شد و تعداد ۲۱ ژنوتيپ از آنها واکنش تحمل نشان دادند. شدت بيماري کوتولگي زرد از ساير ويروس ها بيشتر بود.