مقاله مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مديريت دانش در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شكري بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي مديريت دانش مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را تمام کارکنان اداري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهند. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه بندي تعداد ۱۵۹۰ نفر از کارکنان واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه مديريت دانش که داراي ابعاد (مديريت و رهبري،کار سيستمي و جوامع يادگيرنده، تقسيم دانش، خلق دانش، عدالت ديجيتالي، ايده ها و ماموريت، استراتژي، فرهنگ سازماني، سرمايه عقلاني و سازمان يادگيرنده) است و (۰٫۹۷=α) است که روي کارکنان اجرا شد. با توجه به F محاسبه شده (۱۱٫۳۹) و سطح معني داري (۰٫۰۰۰) مي توان قضاوت کرد که بين ميانگين نمره مديريت دانش به تفکيک مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي تفاوت معني داري وجود دارد. و نتايج حاصل از آزمون تعقيبي L.S.D. نشان داد که نمره مديريت دانش منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامي از بقيه مناطق بيشتر است. ميانگين نمره مديريت دانش به تفکيک منطقه نشان مي دهد منطقه ۳ در مقايسه با ساير مناطق از مديريت دانش بيشتري برخوردارند.