مقاله مديريت دانش و راهبرد رقابتي شرکت نقش نقاط مرجع راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۱۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مديريت دانش و راهبرد رقابتي شرکت نقش نقاط مرجع راهبردي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد رقابتي
مقاله مديريت دانش
مقاله راهبرد مديريت دانش
مقاله تئوري نقاط مرجع راهبردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوه تدوين و طراحي راهبرد که در ده يا پنج سال قبل استفاده مي شد، ديگر کارايي نخواهد داشت. اين پديده تا حد زيادي به علت تغييراتي است که در جهت افزايش اهميت اطلاعات و دانش به وجود آمده است. شرکت ها با تغيير جهت رقابت در بازار به سمت افزايش نرخ نوآوري دريافتند که دانش، دارايي کليدي آنها است. دراکر به درستي خاطر نشان ساخت که ارزشمندترين دارايي شرکت ها در قرن بيست و يکم، دانش و دانشگران آنها مي باشند. در چنين محيطي، توانايي شرکت در بهره گيري از دارايي هاي ناملموس، بسيار مهم تر و حياتي تر از توانايي اش در مديريت و سرمايه گذاري پيرامون دارايي هاي ملموس و فيزيکي ميباشد. پيش فرض اصلي مديريت دانش اين است که اقدامات آن موجب خلق نوعي مزيت رقابتي مي شود. اما اين موضوع چگونه تحقق مي يابد؟ يک احتمال اين است که شرکتها نياز به نوعي راهبرد مديريت دانش دارند که به تحقق اين هدف کمک کند. اما ماهيت راهبرد مديريت دانش چيست و چگونه در طي زمان تغيير مي کند؟ دو قطب اصلي مديريت دانش، فناوري و منابع انساني هستند. چه ترکيبي از اين دو عامل مي تواند منجر به اثربخشي چنين راهبردهايي شود؟ اين وضعيت، مبهم و نامشخص است. زيرا مباني و چارچوب نظري مربوط به راهبرد مديريت دانش، نسبتا جوان و نوپا بوده و طي چند سال اخير توسعه يافته اند. در اين مقاله ابتدا به طور مختصر به راهبرد مديريت دانش پرداخته ايم و سپس رابطه ميان راهبرد رقابتي و راهبرد مديريت دانش را با استفاده از مرور مباني نظري و تئوري نقاط مرجع راهبردي مورد بررسي قرار داده ايم.