مقاله مديريت زمان در خانواده هاي طبقات متفاوت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: مديريت زمان در خانواده هاي طبقات متفاوت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله فضاي فرهنگي
مقاله سرمايه هاي فرهنگي
مقاله روزمره گي
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منادي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج پژوهش هاي مختلف در مورد چگونگي وضع موجود خانواده ها بيانگر آن است که، تفاوت هاي زيادي بين آنها وجود دارد. از تفاوت هاي عمده در حوزه خانواده وجود زمان ها، فضاهاي فرهنگي و فعاليت هاي مختلف خانواده است. به عبارت ديگر، مشغوليت هاي دايمي و روزمره خانواده غير از کار روزانه بسيار مهم هستند. چون، هر نوع مشغوليت، فضاي فرهنگي خاصي را همراه دارد که در چگونگي فضاي فرهنگي حاکم بر خانواده تاثير خواهد گذاشت. عوامل تفاوت زا شامل وضعيت اقتصادي، جايگاه والدين در جامعه و سرمايه هاي فرهنگي آنها مي شود. در اين پژوهش، با ۴۴ خانواده اي که در دو منطقه شمال و جنوب تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند، مصاحبه انجام شد. نتايج بدست آمده از اين پژوهش کيفي حاکي است که، از سويي گذران اوقات والدين با کار روزانه، متفاوت بوده و در ارتباط با وضعيت فرهنگي و اجتماعي آنها مي باشد. از سوي ديگر، رابطه تنگاتنگي بين مطالعه، گفتگو، تماشاي برنامه هاي بحث و ميزگرد و کارشناسي تلويزيون مانند: برنامه هاي خانواده و بهداشتي وجود دارد. وضعيت اقتصادي خانواده ها در اين پژوهش نقش مهمي نداشتند.