مقاله مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله مديران دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهد. که از ميان آنها تعداد ۵۵۴ نفر به روش تصادفي چند مرحله اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته مديريت زمان است. نتايج حاصل از آزمون پيگردي LSD  نشان داد که بين سطح مديريت زمان مديران واحدهاي دانشگاهي مناطق ۱۲گانه تفاوت معني دار وجود دارد (P£۰٫۰۵, F=2.930) و سطح مديريت زمان مديران منطقه ۲ از ميانگين مديران مناطق ۷ و ۱۱ بزرگتر، منطقه ۳ از ۶، ۷، ۹ و ۱۱ بزرگتر، منطقه ۴ از ۷ و ۱۱ بزرگتر، منطقه ۵ از ۱۱ بزرگتر، منطقه ۶ کوچکتر  از ۸  و منطقه ۷ کوچکتر  از ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۰، ۱۱، منطقه ۸ بزرگتر از ۶، ۷، ۹ و ۱۱، منطقه ۹ از ۳، ۸ و ۱۲ کوچکتر، منطقه ۱۰ بزرگتر از ۱۱، منطقه ۱۱ از ۲، ۳، ۴، ۵، ۸ و ۱۲ بزرگتر و در نهايت، سطح مديريت زمان مديران منطقه ۱۲ از مديران مناطق ۷، ۹ و ۱۱ بزرگتر است.