مقاله مديريت زمان و مولفه هاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۵۷ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مديريت زمان و مولفه هاي آن در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت زمان
مقاله دانشجو
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله برگرفته از پژوهشي است که هدفش شناسايي مولفه هاي مديريت زمان در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي است، شناخت و آگاهي از مولفه هاي فوق به استفاده بهينه دانشجويان از زمان کمک ميکند.
در پژوهش حاضر با طرح فرضيه هايي، به تحليل و تبيين موضوع پرداخته شد. روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي و ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد شده مديريت زمان است که در مورد دانشجويان اجرا شد. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ۱۲ هستند. نمونه مورد مطالعه ۱۸۰ نفر از دانشجويان هستند که به روش تصادفي چند مرحله اي متناسب با حجم نمونه از سه واحد دانشگاهي انتخاب شده اند. يافته هاي پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي تدوين شده است. در بخش توصيفي از شاخص هاي آمار توصيفي و در بخش استنباطي از آزمون تحليل واريانس يک طرفه استفاده شده است. نتايج تحليل واريانس حاکي از آن است که: ۱٫ بين تعيين هدف، اولويت بندي و ارزيابي عملکرد که از مولفه هاي مديريت زمان هستند در نمونه مورد مطالعه به تفکيک واحدهاي دانشگاهي تفاوت معني داري وجود ندارد و ۲٫ بين برنامه ريزي و تخصيص زمان از مولفه هاي مديريت زمان به تفکيک واحدهاي دانشگاهي مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد.