مقاله مديريت عملكرد كاركنان با تاكيد بر عوامل اجتماعي سازماني (مطالعه موردي: سازمان هاي اداري و صنعتي تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: مديريت عملكرد كاركنان با تاكيد بر عوامل اجتماعي سازماني (مطالعه موردي: سازمان هاي اداري و صنعتي تبريز)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملكرد سازماني كاركنان
مقاله عوامل اجتماعي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«عملكرد» مجموعه اي از احساس رضايت مندي کلي كاركنان از محيط فعاليت، نوع مسووليت، روابط انساني، روابط سازماني و ميزان بسترهاي شغلي و سازماني است. در اين راستا هدف اصلي اين پژوهش مقايسه عوامل موثر بر عملكرد كاركنان است كه ابتدا براي جامعه آماري شامل كاركنان برخي سازمان هاي مختلف اداري و صنعتي شهر تبريز در رده هاي كارمندي و كارگري با سنجش معيارهايي تحليل شد كه بدين ترتيب عوامل ساده كاري، مديريت شغلي، تعهد حرفه اي سازماني، مشاركت سازماني، ارتباطات حرفه اي سازماني، تسهيلات سازماني، بسترهاي شغلي به عنوان متغيرهاي مستقل استخراج و طبق معيار بارتلت تست دسته بندي و تفكيک عامل ها تاييد و پايايي سوالات مورد تاييد نرم افزار قرار گرفت. در ادامه تحليل از طريق معادله رگرسيوني از بين هفت متغير مذكور تنها چهار متغير مستقل مديريت شغلي، ساده كاري، ايجاد تعهد حرفه اي سازماني و بسترهاي شغلي در معادله باقي ماند و بقيه از معادله خارج و فرضيه اصلي تحقيق مبني بر ارتباط عملكرد با متغيرهاي مستقل مورد تاييد قرار گرفت.