مقاله مديريت فرايندهاي درماني و سازماني با استفاده از فن آوري اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: مديريت فرايندهاي درماني و سازماني با استفاده از فن آوري اطلاعات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پزشکي مبتني بر شواهد
مقاله نظام اطلاعات بيمارستاني
مقاله تکنولوژي اطلاعات
مقاله سازمان و مديريت (بهداشت و درمان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي هاچه سو پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: فزون خواه شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: لطف نژادافشار هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيمارستان شامل واحدهاي مختلف سازماني با انواع طرح هاي مختلف پردازش اطلاعات و انواع متفاوت كاركنان حرفه اي مراقبت سلامت مي باشد که به ارتباطات متقابل بين واحدهاي سازماني و نيز ارتباط با خارج سازمان نياز دارد. همچنين به دليل منحصر به فرد بودن فرايند مراقبت از هر بيمار، سازمان هاي مراقبت سلامت با چالش هاي بسياري در هماهنگي روبرو هستند و هنوز از فن آوري هاي مديريت جريان کار در حوزه سلامت بهره مند نيستند. براي شناسايي چالش هاي موجود در حوزه سلامت لازم است فرايندهاي سازماني از فرايندهاي درماني تفکيک گردند. مديريت فرايندهاي سازماني عبارت از شناسايي دقيق روال ها و مشخص نمودن ارتباط اطلاعاتي هر قسمت با قسمت ديگر است. در اين راستا استفاده از الگوي مديريت سيستم جريان کار WFMS يا Work Flow Management System  مناسب ترين روش به نظر مي رسد. مديريت فرايندهاي درماني با استفاده از پزشکي مبتني برشواهد Evidence-Based Medicine يا EBM و توسط راهنماها تحقق مي يابد. با وجود ثبات و ايستايي الگوهاي فرايندهاي سازماني، فرايند درمان بيمار به دانش پزشکي وابسته و اين دانش به سرعت در حال تحول است. سيستم هاي اطلاعات مراقبت سلامت مثل سيستم جامع اطلاعات بيمارستاني بايد ضمن پشتيباني از فرايندهاي سازماني و درماني بيمار به طور جداگانه، يکپارچگي اطلاعات و وظايف را ايجاد کنند. به طور کلي هدف از به کارگيري IT (Information Technology) در فرايند باليني تنها کنترل دوره مراقبت نيست، بلکه هدف کاهش بار کاري و بهبود سطوح تصميم گيري است. در اين مقاله ضمن بررسي فرايندهاي باليني و سازماني موجود در سازمان مراقبت سلامت، نحوه مديريت جريان کار به طور مجزا در اين فرايندها مورد بررسي قرار گرفته است و ابزارهاي فن آوري اطلاعات مناسب براي پشتيباني از هر فرايند با ذکر مثالي ارايه شده است.