مقاله مديريت كيفيت جامع در صنعت بيمه ايران و ارايه يك الگوي مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: مديريت كيفيت جامع در صنعت بيمه ايران و ارايه يك الگوي مطلوب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت
مقاله مديريت كيفيت جامع
مقاله سروكوال
مقاله الگوي شكاف خدمات
مقاله همدلي
مقاله ضمانت و تضمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي شمس السادات
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويكرد مديريت كيفيت جامع در سازمان هايي چون بيمه كه مشتريان داوطلبانه خريدار محصولات آن ها نيستند از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه محور اصلي اين رويكرد توجه به نيازهاي مشتري است. اما از آن جا كه اعمال اين رويكرد در هر سازمان مستلزم يك مدل خاص است، محقق در پژوهش حاضر در صدد طراحي يك الگوي مطلوب مديريت كيفيت جامع در صنعت بيمه ايران است. بنابراين هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بوده كه الگوي مديريت كيفيت جامع مطلوب براي صنعت بيمه كشور چيست؟
بدين منظور گام اول، انجام مطالعات مقدماتي و اكتشافي در راستاي تعيين وضعيت موجود كيفيت خدمات در صنعت بيمه كشور و شناسايي عواملي موثر برآن و نيز تعيين رابطه رويكرد مديريت كيفيت جامع با آن عوامل بوده است. در اين پژوهش كليه مديران، كارمندان و بيمه گذاران (مشتريان) شركت هاي بيمه ايران، البرز و دانا به عنوان جامعه آماري تحقيق در نظر گرفته شدند. روش تحقيق به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع ۵ پرسشنامه بوده است. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از روش هاي آماري همبستگي پيرسون، همبستگي اسپيرمن، آزمون علامت، آزمون ويلكاكسون، آزمون من– ويتني و آناليز واريانس يك طرفه استفاده گرديد.
نهايتا با توجه به مطالعات به عمل آمده، با سنجش كيفيت خدمات در صنعت بيمه بر اساس مدل سروكوال و الگوي شكاف كيفيت خدمات، پنج شكاف در كيفيت خدمات بيمه شناسايي گرديد كه بيانگر پايين بودن كيفيت خدمات در اين صنعت بوده است. لذا محقق در پژوهش حاضر جهت بهبود كيفيت خدمات در صنعت بيمه به بررسي اين موضوع پرداخته كه اصول مديريت كيفيت جامع بر مولفه هاي سروكوال و الگوي شكاف ها تاثير داشته به گونه اي كه اعمال اصول مديريت كيفيت جامع، موجب بهبود كيفيت خدمات در صنعت بيمه خواهد گرديد. در نهايت محقق با بررسي و تلفيق رويكرد مديريت كيفيت جامع، مدل سروكوال و الگوي شكاف كيفيت خدمات، اقدام به طراحي يك الگوي مطلوب مديريت كيفيت جامع براي صنعت بيمه كشور كرده است كه آزمون هاي آماري انجام شده درجه اعتبار آن را مورد تاييد قرار داده است.