مقاله مديريت گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي استان سمنان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۵۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مديريت گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي استان سمنان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري روستايي
مقاله توسعه
مقاله مديريت
مقاله استان سمنان
مقاله سازمانهاي متولي گردشگري
مقاله توسعه روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعلي پور سيدخليل
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده نصرت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت امور گردشگري در سطح ملي از وظايف و مسووليت هاي دولت است كه خط مشي و سياست هاي كلي، وضع مقررات، ترتيبات اداري، منابع مالي و سهم هر يك از بخش هاي عمومي يا خصوصي توسط دولت مشخص مي شود. در برخي از كشورها برنامه ريزي گردشگري در اين سطح به صورت نيمه دولتي يا حتي غير دولتي و خصوصي انجام مي گيرد. بدين ترتيب برنامه ريزي و مديريت گردشگري روستايي وظيفه تعداد زيادي از سازمان هاي بخش دولتي و خصوصي و شوراهاي اسلامي روستاهاست كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در گردشگري دخالت دارند.
استان سمنان از سكونتگاههاي روستايي متنوع و جاذبه هاي گردشگري زيادي برخوردار است، كه در اين تحقيق روستاهايي كه از پتانسيل هاي گردشگري بيشتري برخوردارند و همچنين سازمانهاي متولي گردشگري موردبررسي قرار گرفته است. ابزار جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي و ميداني است. و از روش توصيفي و پيمايشي استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها از دو نوع پرسشنامه استفاد گرديد كه در آن از يكسو ساكنان روستايي و گردشگران و از سوي ديگر سازمانهاي متولي گردشگري به اين پرسشنامه هاپاسخ داده و اطلاعات جمع آوري شده از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است و در اثبات يا رد فرضيات از آزمون ويل کاکسون استفاده شده است.