مقاله مديريت گل جاليز مصري (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهاي نيتروژن در گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مديريت گل جاليز مصري (pommel (pers.) Phelipanche aegyptiaca) با استفاده از کودهاي نيتروژن در گوجه فرنگي (.Lycopersicon esculentum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفات آمونيوم
مقاله فسفات آمونيوم
مقاله نيترات آمونيوم
مقاله اوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي سيروان
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مين باشي معيني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر چند نوع کود شيميايي بر کنترل گل جاليز در گوجه فرنگي، پژوهشي در بخش تحقيقاتي گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران طي سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تکرار اجرا شد. تيمارها شامل کودهاي اوره، نيترات آمونيوم و فسفات آمونيوم هر يک در مقادير ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار و سولفات آمونيوم در مقادير ۲۵۰ و ۵۰۰ کيلوگرم در هکتار بود. نتايج بدست آمده نشان داد که تيمارهاي سولفات آمونيوم ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار و فسفات آمونيوم ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار بهترين عملکرد گوجه فرنگي داشتند و از نظر آماري با شاهد بدون گل جاليز تفاوت معني داري نداشتند. تيمارهاي فسفات آمونيوم و اوره ۱۵۰ کيلوگرم در هکتار و سولفات آمونيوم ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار نيز بيشترين وزن خشک اندام هوايي و ريشه گوجه فرنگي و نيترات آمونيوم ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار کمترين مقدار وزن خشک ريشه گوجه فرنگي را داشتند. وزن خشک اندام هوايي و غده گل جاليز در تيمارهاي فسفات آمونيوم ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار بيشترين مقدار نسبت به شاهد داراي گل جاليزبود و تيمارهاي نيترات آمونيوم ۱۵۰ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار کمترين مقدار نسبت به شاهد بودند. سولفات آمونيوم به ميزان ۲۵۰ کيلوگرم در هکتار تاثير معني داري بر کاهش اتصال و رشد گل جاليز و همچنين بهبود عملکرد و صفات گوجه فرنگي نسبت به شاهد داراي گل جاليز داشت.