سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مینا جلیل زاده –

چکیده:

در سالهای اخیر نگرشهای فرانوگرا (پست مدرن) بر اساس تئوری آشوب Chaos نگرش ثبات کار به تغییر سازمانی را دگرگون کرده، تغییر را عملی مستمر، پیوسته، باز و غیر قابل پیش بینی می دانند. با چنین دیدگاهی، تئوری سازمانی متاثر از ارزشهای غالب در دوره پست مدرنیسم از قبیل تکثیر گرایی pluralism تنوع dicersity و آزادی freedom است. بر اساس این تئوری فلسفه تغییر جامع سازمانی به طور همزمان بر سطوح سازمانی، کارکردها ، وظایف و افراد متمرکز می شود. لذا از یک منظر گسترده به تغییر سازمانی نگریسته و علاوه بر اجزاء سیستم، کل سیستم نیز موردتوجه قرار گرفته است.
مدیریت کیفیت جامع تجلی اینگونه نگرش به تغییر سازمانی است. مدیریت کیفیت جامع عبارت است از یک تغییر سازمانی جامع است که برای متعهد کردن کلیه سطوح و بخشهای سازمان نسبت به ارضاء نیاز مشتری به کار می رود.
در تغییر جامع سازمانی تغیر فضای سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز مورد نظر است بنابراین قدرت و اختیار سازمانی برای آزادی و خلاقیت به کار گرفته می شود تا برای اعمال محدودیت و کنترل، در واقع نقش عناصر مدیریت از نگرش سنتی مبتنی بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و گنترل به نگرش نوین مبتنی بر دیدگاه سازی، فرهنگ کار گروهی، تحکیم ارزش ها، رهبری و توانبخشی کارکنان تغییر می باید. ایده هایی که برای دستیابی به نوآور به جای تسلط در سازمان ها به کار میرود، دیالوگ و گفتگوست.
گفتگو مبنای اعتقاد به اندیشه دسته جمعی و گروهی است. ماهیت مشارکتی اندیشه باعث مشود که شخصیت افراد از اندشه آنها مجزا شدهاز این طریق بیشتر خلاق گردند و این خود موجب می شود تا بر مقاومت در برابر تغییر فائق آیند و انعطاف پذیری سازمان درمواجهه با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی محیطی افزایش یابد.