سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه احمدلو – مسئول مکاتبات و دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و
مسعود طبری – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه
احمد رحمانی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
معظم خراسانی – کارشناس جنگلداری دانشکده منابع طبیعی مازندران

چکیده:

با توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی، کودهای شیمیایی که از منابع غیر متمرکز آلودگیها میباشند، در ازدیاد محصول و تقویت حاصلخیزی خاکها به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفتهاند که سبب آلودگی محیط زیست از جمله آبهای زیرزمینی، چاه های آب آشامیدنی و به طور کلی منجر به حوادث زمین شناسی مهندسی میشوند . یکی از راهکارهای عملی برای جلوگیری از آلودگی خاک و آب،استفاده ازکودهای آلی میباشد . این تحقیق با هدف بالا بردن درصد موفقیت تولید نهال سوزنی برگ گونه کاج حلب Pinus Mill.) halepensis تیمار ترکیبات مختلف ۴ ( با استفاده از کودهای آلی در نهالستان کلوده آمل اجرا گردید . در این مطالعه روند رشد و زندهمانی درخاک ( ماسه، سبوس، کود دامی و خاک برگ ) با تکرار در قالب یک طرح ۴ٌ کاملا تصادفی در کرتهای ۲۰ تایی مورد بررسی قرار گرفت . جهت بررسی اختلاف آماری اثر تیمارها، پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها ( از طریق آزمون ) Kolomogorove-Smirnov ، از آنالیز واریانس یک طرفه و برای بررسی مقایسه میانگینها به دلیل ناهمگنی دادهها از آزمون DunnettsT3 استفاده شد، همچنین مقدار ضریب همبستگیPearsonو نیز بهترین رابطه رگرسیونی بین زمان و رشد نهالها در هر یک از تیمارها محاسبه شد . نتایج حاصله، معنی دار بودن نرخ رشد و نیز زندهمانی نهالها در ترکیبات مختلف کودآلی را نشان داد . همبستگی ها نیز در سطح p<0.01 معنی دار بود