سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه احمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود طبری – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
احمد رحمانی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مرضیه رزاق زاده – کارشناس اداره منابع طبیعی ساری

چکیده:

با توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی ، کودهای شیمیایی به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته اند اما تحقیقات بعدی در مورد اثرات نامطلوب آنها در حفظ تعادل محیط زیست و اکوسیستم های طبیعی ، بسیاری از دانشمندان محیط زیست را در مورد وضعیت آینده جهان نگران کرده است . کودهای شیمیایی اهمیت زیادی در ازدیاد محصول و تقویت حاصلخیزی خاک ها دارند اما سبب آلودگی محیط زیست نیز می شوند که پیامدهای بسیار مضری را در بر خواهد داشت و امکان دارد که ترکیب جمعیت زیستی اکوسیستم ها را به شدت تغییر دهند . یکی از راهکارهای عملی برای جلوگیری از آلودگی خاک و آب ، استفاده ازکودهای آلی می باشد .سوزنی برگان جز گونه های سریع الرشد و در شرایط اقلیمی بسیار متنوع رشد می کنند و کاج حلب ( Alleppo pine ) یکی از گونه های سوزنی برگ خارجی است که در ایران تا بحال مطالعه ای در مورد آن صورت نگرفته است و لذا بررسی جوانه زنی این گونه به منظور توسعه جنگل کاری در ایران حائز اهمیت می باشد. این تحقیق با هدف بالا بردن درصد موفقیت رویاندن بذر و در آینده تولید نهال گونه کاج حلب با استفاده از کودهای آلی در نهالستان کلوده آمل اجرا گردید .در این مطالعه صفات جوانه زنی در ۴ تیمار ترکیبات مختلف خاک (ماسه، سبوس، کود دامی و خاک برگ) در نهالستان کلوده مورد بررسی قرار گرفت که بذور در گلدانهای پلاستیکی با ۴ تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی در کرت های ۲۰ تایی کاشته شدند و جوانه زنی آنها شمارش گردید و پس از انجام آزمون نرمال بودن و همگنی داده ها ، با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA ( ، اختلاف آماری داده ها و برای مقایسه میانگین ها ، از آزمون Duncan و جهت تعیین همبستگی بین پارامترها از آزمون همبستگی Pearson استفاده شد . نتایج نشان داد که صفات نرخ جوانه زنی ، قدرت و میانگین جوانه زنی روزانه در خاکهای مختلف به لحاظ آماری معنی دار است و صفات جوانه زنی در خاکهایی به همراه کوددامی و خاکبرگ از وضعیت بهتری برخوردار بوده است همچنیناز نتایج این تحقیق می توان چنین استنباط کرد که با افزایش حاصلخیزی خاک ، نرخ جوانه زنی هم بیشتر ولیکن از لحاظ زمان جوانه زنی و ارزش ، ماکزیمم جوانه زنی روزانه و سرعت جوانه زنیاین اختلاف معنی دار نبود . همبستگی نیز بین نرخ و میانگین روزانه جوانه زنی در سطح p<0.01 وجود دارد .