سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسیم دانا – اصفهان
حسین اثنی عشری – اصفهان

چکیده:

سابقه کاربرد عوامل بیولوزیک در جنگ و عملیات بیوتروریـستی بـه ۳-۶ قـرن قبـل از مـیلاد مـسیح بـر مـی گـردد ۵). ، ۱ ، (۳ پیامدهای جنگهای بیولوژیک و وسعت و خطر این فاجعه به قدری زیاد است که از آن با عباراتی نظیر تروریسم زیست محیطی و یا جنایت علیه محیط زیست و نقض حقوق بشر و بین الملل و تروریـسم بیولوژیـک یـاد شـده اسـت ) ۲). پیـشرفت علـوم و تکنولوژی پزشکی و سلولی سبب شده است که ایجاد واریانت های خاصی از میکروارگانیسم های با قدرت بیماریزایی متفاوت و خاص که تشخیص آنها با روشهای معمول ممکن نبوده و در عین حال قابلیـت مقاومـت در مقابـل آنتـی بیوتیـک هـا و حتـی واکسنهای معمول دارا باشند ، میسر گردد . (۴) استفاده از سلاحهای بیولوژیک در اندک زمـانی ممکـن اسـت بـه یـک بحـران بیولوژیک تبدیل شود (۶). بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توجه ویژه ای به تروریست بیولوژیک شده بـه گونـه ای کـه بیوتروریـسم اخیرا بصورت یک موضوع سیاسی مهم در جهان مطرح شده است ۷) ، (۳ ایـالات متحـده در سـال ۱۹۹۸ مـیلادی حـدود ۹۱ میلیون دلار صرف مقابله پزشکی و پژوهش علیه بیو تروریسم نمود . این رقم در سال ۲۰۰۰ مـیلادی بـه ۳۳۶/۶ میلیـون دلار رسید . (۳) هر حمله بیوتروریستی ممکن است سبب اختلالات اجتماعی . انهدام منابع اقتصادی و یـا وحـشت و تـرس گـردد . (۸) در کشور مانیز با وجود خاطره تلخ جنگ تحمیلـی و امکـان رویـدادن حمـلات بیوتروریـستی در آینـده ، وجـود مـدیریتی منسجم و آم اده در برابر این حملات الزامی است . امـروزه روشـهای تولیـد سـلاحهای بیولوژیـک در اینترنـت موجـود اسـت و تکنولوژی مورد نظر نیز دور از دسترس گروههای تروریـستی نیـست (۳) در عـین حـال خوشـبختانه بـرای تعـدادی از عوامـل بیوتروریستی ، درمان ، پیشگیری پزشکی وجود داشته و از این طر یق میتوان مرگ و میر را تا حد زیادی کاهش داد . ملزومـات پزشکی اعم از دارو و واکسن ، تدارکات و پرسنل متبحر و آموزش دیده ، و وجود برنامه جامع مدیریتی جهـت کنتـرل آلـودگی بیولوژیکی در اینگونه لحظات از اصول اساسی مبارزه با حوادث بیوتروریستی با جنگهای بیولوژیک است امـ ا در حـوادث عظـیم بیوتروریستی ایـن امکانـات مشخـصا کفـاف شـرایط بحرانـی را نمیدهـد ، لـذا افـزایش امکانـات و آمادگیهـا در برابـر حـوادث
بیوتروریستی یک امر مهم و حیاتی است ۹). ، ) ۸ در این مقاله سعی شده تا با بحث بیـشتر پیرامـون سـلاحهای بیولوژیـک بـه بررسی مدیریت آمادگیها در ح وادث بیوتروریستی باتوجه به ابعاد مختلف آن و ارائـه پیـشنهادات و راهکارهـایی در ایـن زمینـه بپردازد