سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا خانکه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
رخشنده محمدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
فضل ا… احمدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
حمید اسایش – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان

چکیده:

مدیریت مؤثر سلامتی در بلایا بستگی به پیش بینی و شناسایی مشکلات حاصل از بلایا و در نظر گرفتن امکانات لازم در زمان و مکان مناسب و مقتضی دارد . با وجود اینکه ایران کشوری بلاخیز است و می توان آنرا یکی از مستعدترین کشورهای جهان از نظر وقوع بلایا دانست، بررسی های انجام شده در خصوص ارائه خدمات سلامتی در بلایا معرف عدم هماهنگی در تامین و ارائـه
خدمات بهداشتی درمانی است . لذا بررسی مدیریت خدمات سلا متی در بلایا بسیار حایز اهمیت است . در این مقاله که قـسمتی از یک مطالعه بزرگتر می باشد سعی شده است بر اساس تجربیات ارائه دهندگان خـدمات سـلامتی در بلایـا عوامـل مـؤثر در مدیریت خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا بررسی شود .
روش : پژوهش حاضر به روش گراندد تئوری انجام شده است . هشارکت کنندگان ۱۶ نفر شامل ۴ نفر پرستار ، ۲ نفر روانپزشـک ، ۱ نفر اپیدمیولوژیست، ۱ نفر مددکار، ۱ نفر روانشناس، یک نفر متخصص بهداشت، ۱ نفر کارشناس ارشد بهداشت، ۱ نفر بهیـار، ۳ نفر از اهالی بم ویک نفر پزشک عمومی بودند . از کل مشارکت کنندگان ۱۴ نفر مرد و ۲ نفر زن و میانگین سنی آنها ۳۷ سال
بود . کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضود در یک بلیـه را داشـتند . بـرای جمـع آوری داده هـا از مـصاحبه هـای نیمـه ساختارمند استفاده شد . کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس شده وبا استفاده از روش استراوس وکوربین تجزیه و تحلیل شدند . یافته : ها مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید مشارکت کنندگان در مطالعه قرار داشت و در ارتباط با این مفهوم مهم برنامه ریزی، سازماندهی ، هماهنگی و مشارکت سایر کشورها مطرح شد . نبود برنامه ونظم در ارائه خدمات سلامتی، نبـود تقسیم کار ، مشخص نبو دن وظایف ، تداخل کار وهمپوشانی، مـوازی کـاری ، عـدم همـاهنگی بـین مـدیران وارائـه دهنـدگان خدمات، خود محوری، ناتوانی سازمان ملل در هماهنگی و جاب مشارکتهای بین المللی موانع اصـلی تـامین خـدمات سـلامتی مورد نیاز بازماندگان در زمان وقوع بلایاست ومدیریت مناست با توجه به ب رنامه ریزی و کسب آمـادگی قبلـی برمبنـای تجـارب قبلی و اطلاعات حاصل از بررسی منطقه، برنامه ریزی و تصمیم گیری برمبنای اطلاعات، تامین نیروی انسانی کافی، تقسیم کار صحیح و سریع، برقراری ارتباط از بدو ورود، هماهنگی از ابتدا درون و بین گروهها و استفاده از اطلاعات برا ی انجام همـاهنگی،
برخورد مناسب و قدردانی از خدمات گروههای خارجی و برقراری ارتباط مناسب با آنها می تواند خـدمات سـلامتی را در زمـان وقوع بلایا تسهیل کند . بحث : با توجه به اینکه مسئله مدیریت در ارائه خدمات سلامتی مورد تاکید شرکت کنندگان قرار داشـته و از طرفـی مـدیریت مناسب نقش مهمی در ارائه خدمات سلامتی هماهنگ، منسجم، دردسترس و مستمر دارد، در نتیجه کـسب آمـادگی از قبـل ، توجه به اهمیت برنامه ریزی ملی، استانی و محلی، تامین نیروی انسانی کافی و تقسیم کار صحیح و سریع بـرای ارائـه خـدمات سلامتی، هماهنگی نیروها و تجهیزات، انجام هماهنگی توسط ستاد مرکزی بلایا واقع در محل به همـراه جلـب مـشارکت بـین المللی با برخورد مناسب زمینه را برای ارائه مدیریت مناسب خدمات سلامتی در بلایا فراهم می کند .