سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید هداوند – مدیر آموزش پژوهشگاه شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران)

چکیده:

در جهان صنعتی امروز که پیشرفت و توسعه کشورها، سازمانهاو موسساتکوچک و بزرگ د رگرو علم و دانش بشری است، ضرورت توجه به کیفیت اموزش و بهره وری حاصل از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به عینه دریافت شده است که ارتقای کیفی عملکرد کارکنان، عامل اصلی ماندن در صحنه رقابت و توسعه سازمانی می باشد. در حال حاضر استمرار در کیفیت آموزش تبدیل به یکی مسائل مهمواحدهای آموزشی به ویژه در سازمانهای صنعتی گردیده است. اغلب واحدهای آموزشی، صرف نظر از حجم سازمانی ، نوع فعالیتها و ساختار مربوطه، در هدفهای اعلام شده خود ادعا دارند که درصدد رسید ن به بتربیت کیفیتی هستند که از آنان انتظار میرود، اما چگونه حصول این کیفیت را کنترل می کنند؟ و تا چه برای حفظ کیفیت، موفق هستند؟ این مقاله بر آن است کهبا رویکرد تحلیلی به دستاوردهای حاصل از بکارگیری شاخص های ارزیابی عملکرد آموزشی در صاایران وتجارب حاصل از ممیزی اموزشی انجام گرفته در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ، نشان دهد چگونه می توان با استفاده ازشاخصهای مناسب کیفیت آموزش را در سطح بهینه کنترل و حفظ نمود؟