عدم وجود منابع مالی کافی و انتخاب نامناسب پیمانکاران، از بزرگترین عوامل در به تعویق انداختن پروژه ها است. همانطور که مطالعات انجام شده نشان میدهد پارامترهای مختلفی در تعیین شاخصها و درجه اهمیت آنها دخالت دارند؛ به طوریکه ممکن است شاخص ها یا میزان اهمیت آنها در پروژه های مختلف تغییر نمایند. از طرفی سازمانها به دنبال پیمانکارانی هستند که پروژه را با صرف زمان و هزینه کمتر، و کیفیت مناسبتری به انجام رسانند. بالاخص در این تحقیق، انتخاب پیمانکار مناسب جهت تسریع تکمیل شبکه های جمعآوری فاضلاب شهر مشهد باعث جلوگیری از نفوذ فاضلاب و مواد شیمیایی و غیره به سفره های آب زیر زمینی و تامین آب شرب سالم از طریق جایگزینی پساب برای مصارف کشاورزی است و در نهایت باعث تسریع در ایجاد تاسیسات زیربنایی و توسعه زیر ساختهای شهری و نیل به اهداف توسعه پایدار شهری خواهد شد. بنابراین در این تحقیق، شناخت شاخصها و تعیین اهمیت آنها در راستای انتخاب پیمانکار مناسب امری ضروری است.

مبانی نظری تحقیق

بسیاری از محققین و صاحب نظران، مدیریت و تصمیمگیری را معادل و هم معنی تعریف کردهاند و مدیریت را چیزی جز تصمیمگیری ندانسته و معتقدند که کانون اصلی مدیریت را تصمیمگیری تشکیل میدهد و انجام وظایفی چون برنامهریزی، سازماندهی و یا کنترل در واقع کاری جز تصمیمگیری درباره نحوه و چگونگی انجام این فعالیتها نیست. بنابراین تصمیمات نادرست و عدم توجه به روشهای علمی و تکنیکهای مناسب تصمیمگیری در انتخاب پیمانکارن، زیانهای فراوانی را متوجه سازمانها و جامعه مینماید.

از این رو اغلب پروژه های عمرانی با مشکلاتی مانند افزایش هزینه، تطویل زمان اجرا و یا کاهش کیفیت ناشی از عدم انتخاب پیمانکار مناسب و شایسته برای پروژه مورد نظر مواجه هستند. بعضی از پیمانکاران برای برنده شدن در مناقصهها به هر ترفندی متوسل میشوند. از جمله اینکه تخفیفهای خیلی زیاد و نامعقول نسبت به برآورد کارفرما پیشنهاد میکنند که معمولاً به علت ضعف قانون و مقررات موجود برای تعیین برنده مناقصه و انتخاب پیمانکار، در مناقصه برنده شده و مشکلات متعددی را در روند اجرایی پروژه ایجاد میکنند. از طرف دیگر، تعدادی از پیمانکاران هم معتقدند که روش موجود انتخاب پیمانکار در خیلی از موارد به انتخاب واقعی پیمانکار اصلح نمیانجامد. این موضوع سبب شده است که انگیزه بسیاری از پیمانکاران شایسته و توانا برای شرکت در مناقصه های پروژههای عمرانی کاهش

یابد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژههای عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، انجام پژوهشهای کاربردی جهت رفع مشکلات مختلف پروژههای عمرانی از جمله مشکلات موجود در زمینه مدیریت پروژه، شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و استفاده از شیوههای علمی تصمیمگیری در زمینه انتخاب پیمانکار اصلح و در نهایت جلوگیری از به هدر رفتن منابع ملی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است