سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی کرباسیان – استادیار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محسن موقر – کارشناس مهندسی صنایع مجتمع علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصف
ولی اله پوررجب – کارشناس مهندسی اپتیک و لیزر، مجتمع علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک ا

چکیده:

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین موضوعی است که نشان میدهد مدیریت خدمات مشتری، موضوعی استراتژیک در هزاره جدید برای شرکت ها و سازمان ها است شرکت ها و سازمان ها به وسیله بهبود عملکرد لجستیکی ، سطح رضایت مشتری را افزایش می دهند تا سهم بیشتری از بازار را بدست بیاورند هدف این مقاله، پیشنهاد یک روش ابتکاری برای مدیریت خدمات مشتری است این رویکرد بر روی توسعه عملکرد کیفیت (QFD) که یک روش مورد قبول در توسعه محصولات جدید است بنا شده است. موضوع این مقاله درخصوص چگونگی استفاده از خانه های کیفیت (HOQ) برای کارآمد کردن فرایند بهبود لجستیکی که رضایت مشتری را نتیجه می دهد می باشد برای تعیین تعریفها و قضاوتهای کیفی که در خانه های کیفیت مورد استفاده قرار می گیرند از منطق فازی که منطقی پذیرفته شده است استفاده می گردد. رویکرد ذکر شده در این مقاله توسط تیم عملیاتی یک کارخانه نظامی مورد امتحان قرار گرفته است.