سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح اله سمیعی – دانشجوی دکتری تخصصی PhD مدیریت دولتی
احمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه ارزش تنها به دارایی های مادی آنها بستگی ندارد بلکه به سهم منابع انسانی در تولید دانش و سرمایه های فکری نیز وابسته است کارکنان مهمترین سرمایه یک سازمان می باشد افراد یک سازمان خصوصیات سازمان را مشخص می کنند و برتوانایی های اجزای سازمان تاثیر می گذارند و نماینده معلومات دانش سازمان هستند دارایی فکری صرفا محدود به دارایی های نامشهود نیست بلکه ایده های فکری انسان را نیز در برمیگیرد به همین منظور تاثیر رویکردهای استراتژیک مدیریت سرمایه انسانی به عنوان شالوده بهبود و بازسازی سازمان به کار می روند دراین صورت سازمان ها کمتر سلسله مراتبی فرایند محور و بیشتر نتیجه گرا منسجم و متمرکز بر بیرون می باشند سرمایه فکری در اجرای استراتژی های سازمانی نقش کلیدی دارند بنابراین ارتباط دهی سرمایه انسانی با راهبرد سازمانی و نقش آن در بهبود و بازسازی سازمان مورد تاکید است براین اساس مقاله حاضر که ا زلحاظ روش تحقیق از نوع مقالات تحقیقات کیفی و کتابخانه ای می باشد با هدف بررسی نقش مدیریت استراتژیک سرمایه انسانیدر بهبود و بازسازی سازمان تهیه و تدوین گردیده است جهت بررسی و تحلیل موضوع و نهایتا ارائه مدل نهایی ا زدو مدل ۱- مدل سیستماتیک بهبود و بازسازی سازمان و ۲- مدل سرمایه انسانی اسکاندیا استفاده شده است و در بخش پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری پرداخته شده است.