سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسیح ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک یعقوبی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در سازمان های تحقیق و توسعه با توجه به حضور کارکنان دانشی و برنامه ریزی های راهبردی، برای مدیریت نمودن منابع انسانی یک دیدگاه استراتژیک مورد نیاز است وعلاوه بر انجام وظایف اصلی این رشته، اصول و مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی نیز برای راهبری سازمان الزامی است. در مطالب پیش رو، ضمن آشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رویه های منابع انسانی از دیدگاه های استراتژیک تشریح می گردد و الزامات مدیران استراتژیک منابع انسانی، نقش استراتژیک طرح ریزی منابع انسانی بیان می شود و مقایسه ای بین مدیریت منابع انسانی سنتی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی صورت می پذیرد و در پایان با الگوگیری از یک مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نظام استقرار یافته مدیریت استراتژیک منابع انسانی در یک سازمان تحقیق و توسعه توضیح داده می شود.