سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد حقیری دهبارز – بیمارستان خلیج فارس تأمین اجتماعی بندرعباس
عاطفه خنقری پور – بیمارستان خلیج فارس تأمین اجتماعی بندرعباس
سیدعلیرضا حسینی – بیمارستان خلیج فارس تأمین اجتماعی بندرعباس

چکیده:

بحران، واقعه ای فاجعه آمیز و ناگهانی است که وضعیت عادی را تحت تأثیر قـرار داده، باعـث از دسـت رفـتن میـزان زیادی از منابع اعم از افراد، امکانات و … می شود . در یک فاجعه تفاوت بسیاری بین مجروحان و منابع و تجهیـزات وجـود دارد . این مسئله فراتر از توانایی تجهیزات درمانی موجود بوده و ممکن است باعث از هم گسیختگی جامعه و موسسات پزشـکی و یـا هر دو شود .
متن : در بحرانها دو گروه در معرض استرس و آسیبهای روحی فراوان قرار دارند :
-۱ بحران دیده ها : افرادی که فاجعه برای آنها به صورت ناگهانی و بدون آمادگی ایجاد شده اسـت ایـن افـراد معمـولاً یـا دچـار صدمه جسمی شده اند و یا اینکه آسیبهای جسمی ندیده اند ولی هر دو دسته این گروه دچار آسیبهای روحی به شکل خفیـف تا شدید خواهند شد .
-۲ افرادی که جهت امدادرسانی و کمک به مناطق بحران زده گسیل می شوند .( اعضاء کادر درمانی، پزشکان ، پرستاران، پرسنل اورژانس، آتش نشانان، نیروهای انتظامی و …)
بحث : تقریباً تمام مردم بحران زده دچار استرس ، اضطراب و هراس می شوند . بسیاری احـساس بـی ثبـاتی ، تعریـق شـدید و گیجی می کنند و از تحریک پذیری ، بی قراری، خستگی، اختلالات خواب، کابوس های شبانه، عدم تمرکز حواس، کج خلقی ، سوء ظن، افسردگی، تهوع، استفراغ، و اسهال رنج می برند . ناظران فاجعه اغلب دچار هراس، اضطراب، خشم، احساس گناه، افسردگی، انکار، احساس جدایی و آسـیب پـذیری مـی شـوند . برخورد مناسب به منظور کاهش استرس و مدیریت استرس در فجایع و بحرانهای منطقه ای و فرامنطقه ای حائز اهمیت اسـت . مدیریت استرس در شرایط بحران ) ) CISM یک فرایند جامع برای مقابله با اسـترس در افـراد حادثـه دیـده و پرسـنل خـدمات دهنده سرویس های امدادی – درمانی می باشد . مدیریت استرس در بحرانها موارد زیر را در بر دارد :
-۱ آموزش برخورد با استرس پیش از وقوع حادثه
-۲ حمایت در صحنه حادثه
-۳ خدمات حمایت در فجایع
-۴ درد دل کردن
CISD – 5
-6 سرویس های پی گیر
-۷ حمایت از خانواده
-۸ برنامه های بیرون از اجتماع
-۹ سایر برنامه های مفرح و سالم
نتیجه گیری : برای هر گروه از افراد بحران دیده در بحران ها و فجایع باید برنامه منظم و اصـولی بـه منظـور کـاهش و کنتـرل استرس انجام داد . این برنامه ها بسته به شرایط منطقه بحران زده متفاوتند که بهتر است نگاهی رنسانسی به استفاده از فرائض مذهبی و دینی به منظور کاهش اضطراب داشته باشیم .