سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود شجری پور موسوی – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
غلامرضا عسگری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
محمدعلی عطاری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

چکیده:

مشارکت افراد وگروههای داوطلب در هنگام حوادث غیر مترقبه باعث شکل گیری یک هم افزایی ساختاری وفکری می گـردد ، در تمامی حوادث از جم له پدیده های اجتماعی وخصوصا حوادث غیر مترقبه واورژانسی شکل گیری ونقش پـذیری ایـن افـرادو گروهها غیرقابل انکار است . زمانی که حادثه ای به وقوع مـی پیونـدد سـازمانهای مـسئول از جملـه سـازمانهای دولتـی و غیـر انتفاعی ( مانند : وزارت کشور ، استانداری یافرمانداریها ، اورژانس های پیش ودرون بیمارستانی و هلال احمر ) بـر اسـاس برنامـه از قبل تعیین وتمرین شده یا نشده آغاز به ایفای نقش ، پاسخ در زمان مناسب و پوشش منطقه آسـیب دیـده مینماینـد در ایـن میان افرادوگروههای داوطلب که افراد زیاد نا آشنایی نیستند مثلا : اعضای خانواده ، همسایگان یا خویـشاوندان و غیـره ماهیتـا ایجاد وشروع به فعالیت می کنندکه غالب اوقات بدون مدیریت و سازماندهی بوده و به علت عدم آشـنایی ودارا بـودن اطلاعـات مرتبط و امکانات مورد نیاز ، مشکلات زیادی را برای سیستم مدیریت حوادث غیر مترقبه و آسیب دیـدگان ایجـاد مـی نماینـد چنانکه به عل ت عدم هماهنگی و وابستگی این افراد یا گروهها به سیستم مدیریت حوادث غیر مترقبه واورژانس کمک های آنان غالبا موثر نمی باشد وباعث شکل گیری یک تضاد عملکردی می شوند . بی تردید مدیریت مناسب افراد وگروههای داوطلب نقش اساسی در اسـتفاده از تمـامی ظرفیتهـای موجـود دارد امـا چگونـه ؟ چگونه می توان هم افزایی این افراد وگروهها را تقویت نمود وازساختار موقت و تفکر ونیت خوب آنان بهره گرفت؟ چگونه می توان با رهبری مناسب ازتوان داوطلبان در اورژانس حوادث غیر مترقبـه ( شـامل : آمـادگی ،پاسـخ ،پوشـش، بهبـود وتـسکین تاثیرات بلایا ) استفاده کرد؟چگونه داوطلبان راباید آموزش نجات ،امـداد ،و اوژانـس داد ومنـابع مـورد نیـاز آنـان را در اختیـار گذاشت؟ اساسامدل مناسب برای مشارکت داوطلبان چیست وچگونه باید آنرا بصورت یک استراتژی ملی طراحی کـرد؟ چگونـه می توان از منابع داوطلبان اعم از منابع مالی داوطلبانه ( کمک های مردمی ) ، وغیرمالی آنـان بطـور مـوثر اسـتفاده کـرد؟ ایـن پرسشها مفاهیم اساسی مدیریت ومشارکت افراد وگروههای داوطلب را تبیین مینمایند کـه اهـداف ایـن مطالعـه رانیـز شـامل میشود دراین مطالعه علاوه بر پاسخ به پرسشهای مذکورتجربیات حوادث طبیعی وغیر طبیعی ملی بررسی ونقش بـ سیج منـابع در آنها بررسی وپیشنهادات لازم ارایه می شود