سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد احمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مرتضی احمدیان – کارشناس شرکت توزیع برق اصفهان
رضا پورآقابابا – کارشناس شرکت برق منطقه ای اصفهان
فریبرز اقتدارنیا – کارشناس شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

صرفه جوئی مالی، یکـی از اساسـی تـرین روشـها و اهـداف مدیریت انرژی است بطوریکه مشترکین مـی تواننـد از برنامـه های مـد یریت انـرژی منفعـت بدسـت آورنـد و لـذا یکـی از مهمترین اهداف در طرحهای مدیریت انرژی کاهش هزینه هـا و به عبارت دیگر اقتصادی نمودن طرح ها می باشد . مهندسی نمودن هـر طـرح مسـتلزم وجـود سـوابق اطلاعـات مصرف انرژی و پرداخت هزینه هاست بنابر این ابزار مهـم آن استفاده از یک بانک اطلاعاتی جـامع و مناسـب بـرای ذخیـره اطلاعات انرژی یک مصـرف کننـده و اسـتفاده از گزارشـات مختلف آن جهت برنامه ریزی و ارزیابی و تجزیـه تحلیـل آن اطلاعات است . در این مقاله سعی شده است اعمـال مـدیریت انـرژی بـر چند مشترک بصورت غیر محسوس بصورت منفعتی و رقابتی معرفی و چگونگی و مزایای استفاده از آنها توضیح داده شود . مکانیزه نمودن این طرح مدیریت انرژی نیز در مقالـه ارائـه شده است .