سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طهماسب داوودی – شرکت تماس گسترکیش
محمدرضا قهری – پژوهشگاه نیرو
نصرت الله صفایی منظر – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

سیستـم اتوم ـاسیون ساخت ـمان، شام ـل یک تا بلوی مرکزی و تعدادی جعبه رله هوشمند می باشد که ارتباط تابلو با ت ـمامی جعب ـه ها از ط ـریق شب ـکه انجام شده است . به کمک این شبکه و پردازنده ATMEGA128 ، کنترل توزیع شده در این سیستم می ـسر ش ـده است به ط ـوری که فرام ـین و داده های لازم از سوی تابلوی مـرکزی بـه تم ـامی جعبه هـا ارس ـال می شود و هر جعبه م ـابقی ک ـارها را خود انج ـام می دهـد . کنترل تمامی روشنایی های ساختمان و یا پریزهای خاص، کنترل سیستم های دزدگیر، اعلان حریق، شماره گیری اتوماتیک تلفن به هنگام نیاز، ارتباط آیفون و تلفن و دریافت فرمان از طریق تلفن، شنود قسمت های مختلف ساختمان از طریق تلفن، پیکربن دی سیستم از طریق کامپیوتر و یا صفحه کلید و LCD تابلوی مرکزی، حفاظت ولتاژ و جریان، قطع و وصل اتوماتیک برق ورودی، ایجاد روشنایی محدود به هنگام قطعی برق و در نهایت کنترل مصرف انرژی در ساعات پر مصرف از مزایای این سیستم است .