سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد حسن‌جانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قربانی – اعضاء هیأت علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر محمدآبادی – اعضاء هیأت علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مشکلات زیست محیطی و به مخاطره افتادن سلامت انسان و سایر موجودات زنده و نیز افزایش نژادهای مقاوم علف های هرز به علف کشهای شیمیایی موجب توجه روز افزون انسان به کاهش مصرف آفت کشهای شیمیایی شده است بطوریکه در برخی از نظام های تولیدی مانند کشاورزی ارگانیک استفاده از مواد شیمیایی ممنوع شده است. در نگرش های جدید مدیریت علف های هرز، روش های جایگزین که در آن ها مصرف سموم شیمیایی به حداقل برسند مورد توجه روزافزونی قرار گرفته‌اند. منابع مختلفی وجود دارند که بیانگر فواید استفاده از کمپوست مواد زاید بستر قارچخوراکی دکمهای مانند افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک، کنترل بهترعلفهای هرز، بهبود ساختمان خاک، افزایش فعالیت زیستی خاک و افزایش عملکرد وکیفیت محصول می باشند. بمنظور مطالعه اثر مقدار و زمان مصرف کمپوست مذکور بر میزان علف های هرز در گوجه فرنگی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۷ انجام شده است. تیمارهای اعمال شده عبارت بودند از مقادیر ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار کمپوست و زمان مصرف (قبل و بعد از ایجاد جوی میانی). نتایج نشان دادند که تمامی تیمارهای آزمایش بطور معنی‌‌داری(P<0.05) وزن علف های هرز را کاهش و عملکرد گوجه فرنگی را افزایش دادند.