سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد کرمی متین –
فرامرز قره گوزلو –
منوچهر امیدواری –

چکیده:

عوامل زیان اور محیط کار در معادن بطور جدی سلامت کارگران را تهدید می کند استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یکی از اقدامات مدیریت ایمنی نقش مهمی در کنترل و کاهش مخاطرات محیط کار معادن دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و ملکرد کارگران معادن سنگ روباز کرمانشاه و صنایع وابسته به آننسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردی در سال ۱۳۸۱ انجام گرفته است. در این مطالعه توصیفی – مقطعی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای در دو بخش شامل ۱۰ سوال دموگرافیک و سوالات اصلی پژوهش شامل ۱۵ سوال مربوط به آگاهی، ۱۰ سوال مربوط به نگرش (با روش لیکرت) و چک لیست سوالات مربوط به عملکرد استفاده گردید که روایی آن از طریق نظر سنجی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از تکرار آموزن تایید شد جامعه مورد مطالعه ۸۶ نفر از کارگران معادن سنگ روباز و صنایع وابسته به آن در کرمانشاه بودند. داده های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی ارائه گردید و همچنین ارتباط بین برخی متغیرها نظیر سابقه کار در معدن، سن ، وجود یا عدم وجود آسیب ناشی از کار، میزان تحصیلات با وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران نسبت به وسایل حفاظتی از طریق آزمون کای دو و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که آگاهی کارگران نسبت به شناخت وسایل حفاظت فردی نسبتا مطلوب است (۸۳% پاسخ صحیح) ، در حالیکه نسبت به نحوه استفاده و زمان استفاده از وسایل و روش نگهداری نامطلوب (۳۸% پاسخ صحیح) ، نگرش ۲۱% کارگران نسبت به لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی منفی بود و ۵۰% از کارگران بر این باور بودند که این وسایل باعث کاهش راندمان کار می شود. در مقابل ۸۴% کارگران نسبت به اهمیت وسایل حفاظت فردی بطور ناقص استفاده می کردند و تنها ۲/۳% آنان از این وسایل بطور نسبتا مطلوبی استفاده می کردند. در هیچیک از معادن مورد بررسی وسایل مناسب حفاظت فردی وجود نداشت و هیچیک از کارگران مورد مطالعه دوره آموزش ایمنی وحفاظت فردی را نگذرانده بودند. همچنین بین سابقه کار و نگرش کارگران نسبت به وسایل با (P=0.033) و میزان تحصیلات با نگرش با (P=0.001) نیز بین آگاهی و میزان تحصیلات آنها با (P=0.031) ارتباط معناداری وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق حضار به نظر می رسد که عملکرد کارگران در استفاده از وسایل حفاظت فردی نسبتا نامطلوب و وضعیت بوده. ولی نگرش اکثریت آنها نسبت به لزوم استفاده از این وسایل در محیط های کاری مثبت است. لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در خصوص اجرا برنامه های موفق ایمنی به ویژه آموزش کارگران برای استفاده از وسایل حفاظت فردی و تامین این وسایل صورت پذیرد.