سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

وحید مباشری – رئیس ایمنی واحد نصب، مقام منتخب مدیریت ایمنی (نماینده مدیریت)، سرممی

چکیده:

اگرچه ایمنی و مدیریت ایمنی برای همه ابعاد صنعت و تجارب امری الزامی است و در ضمن کاهش خسارات مالی و جانی باعث صرفه جویی در هزینه ها می گردد لیکن به دلایل مختلف که خواهد آمد این امر ابعاد گسترده تری بخود می گیرد. اگرچه بدلیل رقابت شدید تر در تجارت، سرعت کم برگشت سرمایه، توافقات پیچیده تر در بازار، قوانین و مقررات بعضا متناقض باعث شده است که ایمنی برای برخیمدیران یک هزینه اضافی و برای کارشناسان عاملی دردسر ساز تلقی شود.
در عین حال صنایع اندکی همانند کشتی را بدلیل ماهیت فعالیت بین المللی این صنعت در معرض بازرسی ها و ممیزیهای اجباری مختلف قرار دارند. این بازرسیها و ممیزیها بر اساس استانداردهای تدوین شده بین المللی، موسسات طبقه بندی و قوانین ملی هر کشور اعمال می گردند.
یکی از موارد استانداردهای اجباری برای صنعت کشتیرانی، آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی است که در صورت عدم انطباق با مفاد آن علاوه بر اینکه از فعالیت و تردد کشتیها در بنادر و آبراهه ها جلوگیری می شود، بلکه در ارتباط با پوشش نیز شرکتهای کشتیرانی را دچار مشکلات عدیده می نماید.
در متن حاضر ابتدا چگونگی انگیزه ها و زمینه های ایجاد مدیریت ایمنی در صنایع کشتیرانی بحث می شودو توضیح مختصری از تاریخچه آن ذکر می گردد. سپس در ارتباط با آیین نامه بین الملی مدیریت ایمنی و مفادآن و نیز سیستم مدیریت ایمنی توضیحاتی ارائه می شود. شرحی راجع به تهیه مستندات سیستم مدیریت ایمنی و انجام ممیزیها ونیز صدور گواهینامه های مربوطه، بخشهای بعدی را تشکیل می دهد . در بخش پایانی به مهمترین مرحله مدیریت ایمنی، یعنی استقرار و اجرای سیستم پرداخته شده است. در این بخش، نگارنده سعی دارد که با اسفتاده از تجربیات تدریس موضوع فوق در دانشگاه و نیز تجربیات عملی در استقرار و اجرای سیستم در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران توجه همگان را به مهمترین و سرنوشت سازترین عوامل دخیل در مدیریت ایمنی در صنایع دریایی جلب نماید.