سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدصادق سهرابی – هیئت علمی، گروه طراحی صنعتی، دانشرده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران.
حسن رضوان – هیئت علمی، گروه طراحی صنعتی، دانشرده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران
امیرمسعود فریدی زاد – هیئت علمی، گروه طراحی صنعتی، دانشرده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

چکیده:
بروز حوادث نشانه ی ضعف در سیستم می باشد. در دانشگاهها و محیطهای آموزشی که عهده دار تعلیم و تربیت نیروی انسانی جامعه است می باید در خصوص ایمنی و سلامتی دانشجویان و پرسنل تدابیری اندیشیده شده باشد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مخاطرات ایمنی و سپس تعیین ریسک فاکتورهای آن در آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه هنر اصفهان و در نهایت انتخاب و اجرای مداخلاتی برای افزایش سطح ایمنی و بهداشت می باشد. ابتدا پس از ارزیابی اولیه کلیه کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه هنر اصفهان ۴ کارگاه و ۱ آزمایشگاه با سطح ریسک بالا برای ادامه مطالعه انتخاب شد. سپس برای ارزیابی سطح ریسک بر مبنای استاندارد ایمنی OHSAS 10881 و آیین نامه های حفاظت ملی چک لیستی ۱۳۱ نمره ای تهیه شده است. پس از انجام ارزیابی سطوح ریسک با اولویت بندی مداخلاتی برای افزایش سطح ایمنی اجرا شده. در نهایت پس از گذشت یک ماه از انجام م داخلات ارزیابی ریسک با تکرار شده و اثربخشی مداخلات مشخص شده است. درصد ریسک ایمنی و بهداشت بدست آم ده ح اکی از ریس ک ۲۰/۸الی۴۵/۴درصدی میانگین ۳۵/۵وانحراف معیار ۱۰/۲می باشد. که مهمترین عوامل ایجاد کننده اصلی آن عدم وجود یا نقص وسایل، تجهیزات و علائم ایمنی ۳۱ درصد و فقدان یا نقص دستورالعملها و مستندات ایمنی با ۰۲ درصد می باشند. دو مداخله ایمنی اجرا شده شامل تجهیز علائم و هشدارهای ایمنی در محیط کارگاه/آزمایشگاه و آموزش ایمنی مشارکتی پرسنل می باشد.