سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا روحانی سروستانی – کارشناس مراقبت پرواز، شرکت فرودگاههای کشور

چکیده:

ایمنی و مدیریت ایمنی، نحوة برخورد با خطر و راه های کاهش احتمال بروز خطر، از مهم ترین مطالبی است که هر سازمان به آن م ی پردازد . با توجه به اهمیت و حساسیت صنعت هوانوردی این مسئله در این صنعت بیشتر نمود پیدا می کند . هدف اصلی این مقاله تبیین وظایف و اهداف اصلی گروه قانون گذار در زمینة ایمنی شامل موارد زیر است :
۱ . ارتقای مفاهیم پایه ای در زمینة ایمنی و فعالیت های مربوط به برن امه های ایمنی با همکاری شرکت ها به منظور اطمینان از اینکه احتمال وقوع سوانح به حداقل برسد؛
۲ . تهیة دستور العمل های لازم توسط مقامات ذی صلاح سازمان هواپیمایی کشوری به منظور کمک به شرکت های هواپیمایی در روند ارتقا و تطبیق سیستم ها و تجهیزات موجود با الزامات مدیریت ایمنی .