سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی طالبی – رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان، کارشناس مهندسی شیمی، شرکت گازا
صالح روشنی – گروه بازرسین فنی شرکت گاز استان گلستان، کارشناس مهندسی شیمی، شرکت گاز
ابوالفضل نرسی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- عضو گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عباس ذکریایی سراجی – کارشناس مهندسی خوردگی- ، شرکت گازاستان گلستان، واحد بازرسی فنی

چکیده:

روند سنتی بازرسی تاسیسات گازرسانی به جهت تأمین الزامات مورد نیاز در صنایع گاز، دارای بهبود مستمر و سیستم ظهور تنگناها نمی باشد که ازاین رو کارآئی لازم را ندارد. در این تحقیق ضمن بازنگری روند موجود، بر مبنای مدیریت مخاطرات سعی شده ضمن کاهش هزینه بازرسی در مواقع غیرضروری سبب امنیت بیشتر در شرایط بحرانی باشد. برای فعالیتهایی چون بازرسی و کنترل نشت تمامی شبکه و خطوط در دوره یک الی دو ساله، بازرسی و کنترل سیستم عایقکاری تأسیسات و ایستگاههای حفاظت کاتدیک در دوره سه ماهه ، بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده و کنترل و بازرسی سالیانه تاسیسات در حال بهرهبرداری و پروژههای در حال اجرا، ضمن تعیین چک لیست ارزشگذاری و وزن گذاری (شامل اطلاعاتی چون عمر تأسیسات – تراکم نسبی جمعیت در حریم تأسیسات – ارزش ریالی تأسیسات- خطرات و شدت حوادث ناشی از نقص سیستم – قابلیت کشف نقص- پیش بینی تواتر حوادث- تحلیل گزارش و سوابق بازرسی های گذشته- تأثیر خطای احتمالی روی عملکرد سیستم ) در نهایت با نمره دهی و امتیاز بندی ، روش و سطح بازرسی از حیث انجام کلیه کنترل و آزمونهای روتین و نوعی ، پریود و زمان تکرار بازرسی بر اساس حداکثر و حداقل نمره کسب شده تنظیم و تدوین می شود .