سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
شایان سبزیوند – شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند اهواز
هانیه مهرانپور – شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند اهواز
حسین طاعتی زاده – شرکت مهندسی مشاور سبزآب اروند اهواز

چکیده:
رشدجمعیت توسعه شهرنشینی و بحرانهای محیط زیست بویژه پیامدهای ناشی ازانحراف دربخش سرانه مصرف منابع یکی ازعوامل بسیارمهم درتشدید نابسامانی های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درطی دهه های اخیر کشور میب اشد مقایسه شاخصهای مصرف درایران بااستانداردهایجهانی لزوم ا عمال مدیریت بحران درشیوه های اطلاع رسانی و پیاده سازی سیاستهای بالادستی و پایین دستی به منظور کاهش هزینه های تحمیلی به جامعه و رسیدن به اهداف اقتصادمقاومتی را تاکید می کند ازطرف دیگر محور قراردادرشد بهره وری دراقتصادملی باتقلیل عوامل بحران زا و ایجادذخایر راهبردی ازجمله مزایای بهره گیری ازروشهای مهندسی مدیریت بحران دربرنامه های مدیریت شهری می باشد درمقاله حاضر با بررسی تطبیقی شاخصهای موجود درمصرف و ضرورت توجه به اقتصادمقاومتی درمقوله طرح جا مع مدیریت ب حران جوامع شهری ضمن معرفی ساختاری نظام مند دراین خصوص جهت اغاز تدوین یک برنامه کارتفصیلی راهکارهای پیشنهادی برای دستیابی به شاخصهای توسعه پایدار مرتبط با بهداشت ایمنی و محیط زیست را ارایه مینماید همچنین نمونه هایی ازحوزه تصمیم گیری اقدامات و ابزارهای مدیریتبحران درسطوح ملی منطقه ای و ملی با رویکردهای نوین دسته بندی شده و بعنوان رهیافت های نرم افزاری درتغییرسیاستهای عمومی با تکیه براعمال مدیریت بحران درپایین ترین سطح مناسب توصیه گردیده است