سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا الماسی – فوق لیسانس هوانوردی و مدیریت فرودگاهی – کارشناس ارشد استاندارد پرواز
رسول پوست فروشان – فوق لیسانس هوانوردی و مدیریت فرودگاهی – رییس اداره مهندسی فرودگاه ا

چکیده:

اهداف طرحهای مدیریت بحران، شامل شناخت انواع بحران، ارائه روشهای تهیه طرحهای مدیریت بحران ، قوانین و اقدامات صورت گرفته در سطح کشو رودنیا ، تعریف بحران درهواپیمایی وبرخی علل بروز بحران ، ضرورت وجود طرح های مدیریت بحران درصنعت هواپیمایی ، سازماندهی و مراحل مختلف مدیریت بحران در بخش حمل و نقل هوایی ، ارایه الگو ی طرحها ی مدیریت بحران، متدولوژی پیشنهادی ته یه طرحها ی مدیریت بحران، تشکیل کمیته بحران، اتاق بحران، زیر کمیته ها در سایر بخشهای مرتبط اعم از واحدهای مستقر در فرودگاه و نیز سایر مراجع مربوطه و نیز همگامی با سایر ارگانهای ملی ، منطقه ای ، سلولهای مدیریت بحران با در نظر گرفتن دو عامل اصلی فرودگاه و شرکتهای متصدی حمل و نقل هوایی و ارتباط با سایر ارگانها