سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
رنضانعلی آزاده دل – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسن منصف – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمید دهقانی – مجتمع دانشگاهی پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
امروزه، با توجه به وجود وابستگی متقابل میان زیرساختهای حیاتی جامعه نظیر برق، آب، گاز و غیره آسیبپذیریهای ناشی از تهدیدات، افزایش خواهد یافت. به طوریکه اختلال در روند عادی یکی از آنها به واسطه بروز هر نوع تهدید میتواند بر روند عادی زندگی و امنیت کلان جامعه، تاثیرات نامطلوبی بجا نهد. تهدیدات متصور برای یک سیستم قدرت، متاثر از حوادث طبیعی و انسانساز است. هدف اصلی این مقاله، شبیهسازی اثرات تهدیدات الکترومغناطیسی برای بهرهبرداری در حوزه مدیریت بحران برای افزایش ایمنی و امنیت اجزای سیستم قدرت در برابر آنها خواهد بود. در این مقاله، منظور از سیستم قدرت، یک پست فشار قوی دارای اتاق فرمان و تهدیدات مورد نظر از نوی انفجارات اتمی بالای سطح زمین HEMP و فرستندههای توان بالا HPEM است. با توجه به اینکه تجهیزات مهم سیستم قدرت موردنظر این مقاله، شامل محفظههای مربوط به سیستم الکترونیکی، رگهای های کنترلی و سازه بتنی برای ساختمان پست میباشد، لذا سنجش میزان کیفیت حفاظتسازی SE در هر یک از آنها به کمک نرم افزار شبیهساز CST ، نشان میدهد که روزنههای مستطیلی عریض تعبیه شده در ساختارهای محفظهها و رکهای یاد شده، دارای کمترین حفاظت الکترومطناطیسی و روزنههای دایروی دارای بیشترین حفاظت الکترومطغناطیسی است. نتایج بدست آمده نشان میدهدکه روزنههای مستطیلی عریض تعبیه شده در ساختارهای محفظهها و رکههای یاد شده، دارای کمترین حفاظت الکترومغناطیسی و روزنههای دایروی، دارای بیشترین حفاظهت الکترومغناطیسی اسهت. نتایج شبیهسازی برای سازه پستها نشان میدهد که ساختمانهای بتنی با اسکلت فلزی، تقریباً هیچگونه حفاظتی در برابر تهدیدات ندارند اما در صورتی که در ساختارشان از بتن مسلح استفاده شود، میزان پارامتر SE در فرکانسهای پایین، بهبود مییابد