سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشته رجبلو – تهران – بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )

چکیده:

سامانه فرماندهی حادثه ) ) ICS در حال حاضر رایج ترین نظام اعمال مدیریت سوانح و حوادث جهان است کـه مقبولیـت آن با توجه به نتایج حاصل از بکارگیری آن رو به افزایش است . جایگزینی گسترده سامانه فرماندهی حادثه ) ) ICS به عنوان مدل فرماندهی،نظارت و هماهنگی منابع نیـروی انـسانی در مـوارد خاص بوده است . متن : سامانه فرماندهی حادثه براساس اصول پایه ای بنا نهاده شده است که از طرفی موجب اطمینان یافتن از بکارگیری مـوثر منابع و از سوئی دیگر باعث کاستن از اختلالات در سیاستگذاری ها و عملیات سازمان هـای پاسـخگو مـی گـردد . ایـن اصـول
بایستی برای هرنوع بحران و در هر سطحی بکار گرفته شود . اصول سامانه فرماندهی حادثه عبارتند از : زبان مشترک که باعث می شود تمام سازمانهای پاسخگو از اصطلاحات ثابت و استاندارد استفاده کنند . ساختار مشترک و یکسان که ساختاری استاندارد به تمام سازمان های مسئول مقابله با بحران ارائه می کنـد و ارتباطـات بـین سازمانی را نیز تسهیل می نماید . سازماندهی با الگوی مشخص ،که اجازه می دهد ساختار سامانه فرماندهی حادثه در موارد نیاز ،قابلیت توسـعه بـا یـک الگـوی مشخص را داشته باشد . سیستم ارتباطی منسجم ،که طرح ارتباطی مشترک ،عملیات استاندارد ،متون ارتباطی منظم ،فرکـانس هـای مـشترک و زبـان مشترک را ایجاد می نماید . طرحهای عملیاتی حادثه به شکل متمرکز ،که اهداف مقابله ،ایده آلهای عملیاتی و فعالیتهای پشتیبانی را توصیف می کند . حوزه مدیریتی قابل کنترل ،که تعداد حوزه های تحت نظارت یک مـدیر را بـه ۳ تـا ۷ حـوزه ( در شـرایط ایـده آل ؛ ۵ حـوزه ) محدود می کند .
اماکن و پایگاه های مشخص ،که شامل مکان فرماندهی حادثه و در مواقع لـزوم استقرار پایگاه ها در محل حادثه می شود . نتیجه گیری : دو فاکتوراصلی و تاثیر گذا ر در جهت مقابله با بحران های بوجود آمده عبارتند از : مدیریت جامع منابع که موجب بکارگیری صحیح منابع ،ایجاد نظارت م تمرکز بر منابع ،کاهش بار ارتباطی افراد ،افزایش اعتماد به سیستم و ایمنی افراد وکاستن از کارهای بی هدف و تک محورانه می شود . سیستم فرماندهی واحد ،که هر فرد در سازمان یا مجموعه سازمانی را موظف می کند که فقط به یک نفر گزارش دهد .