سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
فاطمه ملک پور – کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، کارشناس مسئول پژوهش استانداری سمنان

چکیده:
از جمله چالش های اساسی مدیریت شهری در جهان امروز مسئله حمل و نقل شهری و رابطه آن با محیط زیست شهری است. نظریه توسعه پایدار شهری یکی از شاخصه های رسیدن به توسعه پایدار شهری را گسترش حمل و نقل عمومی کارآمد، در شهرها می داند. یکی از مسائلی ک ه شهرهای بزرگ مبتلا به آن است، معضل حمل و نقل شهری است که موجب شده شرایط کمی و کیفی زندگی در این شهر پائین بیاید. هدف از انجام این مقاله، بررسی مشکلات حمل و نقل شهری و رابطه آن با توسعه پایدار شهری می باشد. رشد و توسعه شهرها، مادر شهرها و کلانشهرها و نیز گسترش بی رویه مناطق حومه ای در پیرامون شهرهای امروزی و به تبع آن ازدیاد جمعیت های انسانی و تبدیل شدن شهرهای ک وچک و متوسط به شهرهای بزرگ و پرجمعیت، گسترش شبکه های حمل و نقل و شبکه معابر پیچیده در درون شهرها و پیرامون این مکانهای جمعیتی و شبکه به هم تنیده داخل شهرها نیازمند یک برنامه جامع از لحاظ صنعت حمل و نقل شهری و درون شهری برای توسعه و پیشرفت و تسهیل رفت و آمد در این معابر شهری لازمه آن داشتن برنامه ریزی کارآمد در عرصه شهری است، که در آنب رنامه کلیه راه ها و راهکارهای توسعه، ساماندهی، زیباسازی و گسترش معابر و امنیت و رفاه ساکنین و شهروندان آن شهر برای سالهای آتی پیش بینی و لحاظ می شود البته با استفاده از اصول مدلن مدیریت شهری دارد. که مقوله صنعت حمل و نقل و ترافیک زدایی در شبکه اصلی شهر زمانی محقق و دست یافتنی است که بتوان راههای روان سازی حمل و نقل و بهبود عبور مرور شهری و مدرن کردن صنعت حمل و نقل و استفاده از ابزار و تکنولوژی مدرن در راه اندازی شهر الکترونیک را جدی گرفت و با آموزش به شهروندان با دیدی وسیع به مسائل و مشکلات شهری به آنان عرضه نمود و در شهرهای امروزی با شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات در صنعت حمل و نقل با توجه به تولیدات ملی در این حوزه و آگاه سازی مردم و مشارکت آنان در رفع مشکلات شهری تنها با تکیه به سازمانهای دولتی میسر نخواهد بود. بلکه مردم و اهالی و شهروندان مقیم آن و کمک گرفتن از سازمانهای مردم نهاد در حوزه مدیریت شهری و صنعت حمل و نقل شهری ایفای نقش نمایند و باعنایت به فرمده رهبری که امسال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی در راس امور قرار دارد با تکیه بر تولیدات ملی در صنعت حمل و نقل در مدیریت برنامه ریزی شهری که رابطه تنگاتنگ دارد تأثیر گذار باشیم. در این مقاله سعی شده است تعاریف دقیق از مدیریت شهری و صنعت حمل و نقل و توسعه پایدار از لحاظ لغوی و مفهومی آورده شود. همچنین چارچوبهای نظری و تئوریهای رایج در مدلهای شهرسازی و صنعت حمل و نقل بیان گردد با توجه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و در پایان به مشکلات فراروی این عرصه و نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مدیریت برنامه ریزی شهری و صنعت حمل و نقل آورده شده است. باید توجه داشت، معضلات شهرهای بزرگ از شهرهای کوچک شروع شده است. لذا پیشگیری بهتر از درمان است. روش تحقیق در این مقاله بهص ورت کتابخانه ای می باشد. در این مقاله ما ابتدا به تعریف کلید واژه های مربوطه می پردازیم.