سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حامد دهقانان – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، مدیرگروه مدیر

چکیده:

مدیریت بر مبنای شایستگی یک رویکرد منسجم و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلند مدت است که براساس مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط را با رهبردهای کلان کشور تدوین می شود. در همین راستا استقرار نظام شایستگی به عنوان یکی از سیسات های کلان و راهبردی کشور در سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای متداول در بررسی مفهوم شایستگی و تجربه سایر کشورها در استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی، جایگاه این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و در نهایت زیرساخت های مورد نیاز جهت تحقق نظام جامع مدیریت بر مبنای شایستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.