سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وفا توشیح – عضو هیئت علمی
محمدحسین سدری – کارشناس مرذکز تحقیقات کشاورزی کردستان
محمد کوهسار بستانی – هیات علمی ایکاردا
سید جاوید حسن رزوی – هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت بقایای گیاهی و اثر آللوپاتی آن بر عملکرد و کیفیت گندم دیم و همچنین اثرات آن بر پاره ای خصوصیات فیزکوشیمیایی خاک، آزمایشی با پنج نوع مدیریت بقایای گندم در زمان ایش شامل شاهد یا کاه سرپا، درو کردن، زیر خاک کردن، خرد کردن و زیر خاک کردن و سوزانیدن کلش ود و سطح مصرف ازت در زمان کاشت شامل ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم ازت خالص در یک تناوب گندم ـ آیش با چهار تکرار به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی از سال ۱۳۷۳ به مدت شش سال در ایستگاه تحقیقات فاملو واقع در استان کردسن به اجرا درآمد.