سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه عباسی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را
اعظم علی پور –
شرمین کریم –

چکیده:

حفظ بقایای گیاهی با توجه به تاثیر زیادی که روی فاکتورهیا مربوط به خاک محصول و محیط از قبیل نفوذپذیری آب تبخیر و عملکرد محصول و فرسایش دارد مورد توجه و اهمیت می باشد چیدن و پخش کردن بقایای گیاهی برداشت شده توسط کمباین یک روش مناسب مدیریت بقایای گیاهی است درنواحی با بقایای متوسط و یا کم حداقل عملیات و یا عملیات بدون خاک ورزی میزان تولید را افزایش میدهد شخم بقایا درخاک درصورتی که به موقع انجام گیرد موجب افزایش مناسب شد و نمو و عملکرد محصول بعدی خواهد شد درشرایط ایران از جمله ساده ترین تصمیم ها برای مدیریت بقایای گیاهی حذف آنها بصورت آتش زدن است که خسارات زیادی به خاک وارد می نماید بنابراین بجاست با اشنا کردن کشاورزان با اثرات مخرب این عمل و جایگزین کردن سایر روشهای مدیریتی بقایای گیاهی نظیر شخم زدن بقایا و برگرداندن آنها به خاک تناوبهای صحیح زراعی و غیره گام موثری در جهت حفظ بقایای گیاهی و درراستای نیل به کشاورزی پایدار برداشته شود.